Rekrutacja na stanowisko ...

 Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  kucharz

 

Wymiar zatrudnienia  - 1/1 etat – w wymiarze 40 godzin tygodniowo;

1. Wymagania niezbędne:

·       wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie,

·       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

·       mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,

·       nieposzlakowana opinia,

·       znajomość zasad zdrowego żywienia,

·       znajomość przepisów HACCP i GHP,

2. Wymagania dodatkowe:

·       terminowość

·       umiejętność samodzielnego organizowania pracy  i umiejętność pracy w zespole,

·       rzetelność i dyspozycyjność,

·       komunikatywność i wysoka kultura osobista,

·       odpowiedzialność za realizację zadań.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kucharza:

·      przygotowywanie posiłków dla dzieci, zgodnie z ustalonymi z intendentem jadłospisami,

·    dbanie o właściwą kaloryczność posiłków, stosowanie zasad i norm żywienia przewidzianych dla dzieci w wieku przedszkolnym,

·       przestrzeganie zasad HACCP  przy przygotowywaniu posiłków,

·       przestrzeganie w pracy instrukcji dobrej praktyki higienicznej,

·       uczestniczenie w ustalaniu jadłospisów dekadowych,

·       nadzorowanie prawidłowego wykorzystania otrzymanych artykułów spożywczych,

·       dbanie o należyty stan sanitarny i techniczny pionu kuchennego.

4. Wymagane dokumenty:

·       CV,

·       list motywacyjny,

·       dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia (kopie potwierdzone z oryginałem),

·       inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (kopie potwierdzone z oryginałem),

·       kopie świadectw pracy,

·       oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby związane z ogłoszonym naborem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2016 r. poz. 922 ze zm.)

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Gminnego w Chotomowie w godzinach 8.00-16.00 do dnia  20.10.2017 r.