Koncepcja pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE

NA LATA 2013/2018

 

MOTTO

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne, najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy.”

Kazimierz Przerwa – Tetmajer

WIZJA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Stwarza warunki do odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości dziecka.

Rozbudza w dziecku poczucie odpowiedzialności i przynależności do świata przyrody.

Wychowuje małego twórcę.

Pozwala dziecku szukać nowych i oryginalnych rozwiązań.         

GŁÓWNE PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

Ujawnianie tkwiących w dzieciach zdolności twórczych i umożliwianie im wszechstronnego rozwoju.

Realizacja działań proekologicznych.

KIERUNKI PRACY

1.    „Jestem twórczy" – promowanie u dzieci aktywnej postawy, otwartości, zdolności. Stwarzanie warunków do doświadczania, przeżywania i wyciągania wniosków.

2.    „Jestem przyjacielem i badaczem przyrody " – podejmowanie działań prozdrowotnych dla zapewnienia dziecku wszechstronnego rozwoju i pełnego bezpieczeństwa. Uświadomienie dzieciom zagrożeń ekologicznych. Włączanie dzieci do prac na rzecz najbliższego środowiska. Stwarzanie okazji do odkrywania zjawisk przyrodniczych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1.    Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną.

Formy realizacji:

 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola przez organizowanie zajęć otwartych, warsztatów oraz prac na rzecz przedszkola.
 • Organizowanie konsultacji z logopedą i pedagogiem.
 • Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiągnięciu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców: informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie wytworów pracy dziecięcej. Prezentowanie na łamach strony internetowej, tablicy ogłoszeń, kącika fotograficznego planów i działań przedszkola itp.         

2.    Włączanie rodziców w działania przedszkola

Formy realizacji:

 • Zaangażowanie rodziców w akcje ekologiczne – zbiórka nakrętek, makulatury, dokarmianie zwierząt.
 • Włączenie rodziców w działania związane z realizacją programu ,,Z uśmiechem do przedszkola” (organizacja dni adaptacyjnych w przedszkolu).
 • Akcja zróbmy wspólny ogródek „skalniak”.
 • Zachęcanie rodziców do udziału w projektach badawczych jako ekspert, zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej w organizację teatrzyku o tematyce ekologicznej, koncertu muzycznego, biesiady przedszkolnej.
 • Udział w akcjach charytatywnych - góra grosza, Unicef.
 • Konkursy, wycieczki.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

1.    Współpraca z innymi placówkami

Forma realizacji:

Uczestnictwo w: Festiwalu Różnych Kultur, Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych, konkursach plastycznych.

2.    Współpraca z instytucjami:

Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Poczta, Kościół, Szkoła Podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, WOPR.

3.  Współpraca ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Legionowie – organizowanie wspólnych koncertów.

Forma realizacji:

Uczestniczenie w pogadankach, konkursach, wycieczkach.

4.    Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

konkursy o tematyce ekologicznej

konkursy plastyczne

konkursy muzyczno-wokalne

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 • Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Powitanie Jesieni
 • Święto drzewa
 • Święto misia
 • Spotkanie z Mikołajem    
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Rodzinny Piknik: Mama, tata i ja
 • Tydzień adaptacyjny dla nowych przedszkolaków
 • Pożegnanie starszaków

UWAGI O REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

2. Koncepcja wynika z zadań określonych w statucie przedszkola.

3. Załącznikiem do koncepcji jest roczny plan pracy przedszkola.