Grupa Pszczółki

Liczba odwiedzających: 4720

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Anna Dąbrowska


adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TYDZIEŃ PIERWSZY: W TEATRZE

 • Poszerzenie wiedzy na temat teatru.
 • Poznanie wybranych form teatralnych: teatr żywego aktora, teatr lalek, teatr cieni, paluszkowy, pantomima, balet.
 • Zapoznanie z zawodami osób pracujących w teatrze (sufler, kostiumolog, scenograf, choreograf, reżyser, szatniarz, bileter).
 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym.
 • Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze.
 • Rozumienie wieloznaczności słowa kultura.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach.
 • Poznanie litery f, F drukowanej i pisanej.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 0 w aspekcie kardynalnym, wprowadzenie cyfry 0.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

TYDZIEŃ DRUGI: MUZYKA MALUJE ŚWIAT

 • Zapoznanie z życiem i twórczością F. Chopina.
 • Pokaz i nazywanie wybranych instrumentów.
 • Klasyfikowanie instrumentów: klawiszowe, strunowe, dęte, perkusyjne.
 • Uwrażliwienie na muzykę poważną.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej.
 • Poznanie litery h, H drukowanej i pisanej.
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej.

TYDZIEŃ TRZECI: JEDZIEMY NA WIEŚ

 • Bogacenie wiedzy o zwierzętach hodowlanych. 
 • Dobieranie zwierząt do środowiska, w którym żyją lub przebywają.
 • Bogacenie słownictwa - nazywanie prac wykonywanych na wsi i maszyn wykorzystywanych do tych prac.
 • Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej „Etapy upraw”.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 10 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, poznanie liczby 10.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i konstrukcyjnych.
 • Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

TYDZIEŃ CZWARTY: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

 • Budzenie zainteresowań przyrodniczych.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Zapoznanie z ogólną ideą recyklingu.
 • Poznanie zasad segregacji odpadów.
 • Konstruowanie z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych.
 • Udział w akcji „Sprzątamy świat wokół nas”.

TYDZIEŃ PIĄTY: NASZA OJCZYZNA

 • Rozwijanie umiejętności czytania mapy Polski - wyróżnienie regionów, dużych miast, rzek.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej.
 • Rozumienie pojęcia patriota.
 • Poszerzanie wiadomości na temat położenia geograficznego Polski w Europie.
 • Rozumienie pojęcia Unia Europejska.
 • Poznanie melodii hymnu Unii Europejskiej.
 • Zapoznanie z nazwami wybranych krajów należących do UE.
 • Kształtowanie szacunku do symboli narodowych i unijnych.
 • Kształtowanie umiejętności przedstawiania rzeczywistości w formie plastycznej.