Grupa VI Pszczółki

Liczba odwiedzających: 3685

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Anna Dąbrowska

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

  TYDZIEŃ PIERWSZY: POMAGAMY ZWIERZĘTOM ZIMĄ
  1. Ukierunkowanie uwagi dzieci na trudny los zwierząt zimą, kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków.
  2. Rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie wyglądu wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
  3. Poznawanie jakim pokarmem żywią się ptaki.
  4. Zapoznanie z pracą leśnika.
  5. Utrwalenie pojęć: „karmnik”, „paśnik”.
  6. Układanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej na podstawie wcześniej wysłuchanego opowiadania.
  7. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych (kalkowanie).
  8. Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
  9. Kształtowanie pojęć matematycznych (liczenie w dostępnym zakresie, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, porównywanie liczebności zbiorów).
  10. Rozwijanie sprawności fizycznej.

  TYDZIEŃ DRUGI: BIAŁY ŚWIAT
  1. Obchody Światowego Dnia Śniegu – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
  2. Poznanie właściwości śniegu.
  3. Wyjaśnienie znaczenia opadów śniegu dla przyrody.
  4. Rozszerzenie słownictwa (np.: szadź, szron, zawieje śnieżne).
  5. Zwrócenie uwagi na kolorystykę i piękno przyrody w zimowej szacie.
  6. Doskonalenie zdolności uważnego słuchania utworu literackiego oraz wypowiadania się na temat jego treści.
  7. Kształtowanie pojęć matematycznych (klasyfikowanie przedmiotów, utrwalenie nazw figur geometrycznych płaskich, rozwijanie orientacji przestrzennej).
  8. Doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie percepcji słuchowej.
  9. Usprawnianie motoryki dużej i małej.

  TYDZIEŃ TRZECI: KIEDY BABCIA I DZAIDEK BYLI MALI
  1. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
  2. Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta.
  3. Rozwijanie zdolności aktorskich, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
  4. Wdrażanie do udzielania wypowiedzi pełnymi zdaniami.
  5. Rozwijanie inwencji twórczej.
  6. Rozwijanie muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.
  7. Kształtowanie pojęć matematycznych (liczenie w dostępnym zakresie, segregowanie przedmiotów, nabywanie umiejętności orientacji na kartce papieru).

  TYDZIEŃ CZWARTY: PODRÓŻ DO LODOWEJ KRAINY
  1. Zapoznanie z położeniem i klimatem Antarktydy, zwrócenie uwagi na trudne warunki bytowania.
  2. Zapoznanie ze znaczeniem słowa „polarnik”.
  3. Zapoznanie dzieci z nazwami, wyglądem i zwyczajami zwierząt polarnych.
  4. Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami Eskimosów, słuchanie informacji na temat wyglądu i budowy igloo.
  5. Obchody Dnia Wiedzy o Pingwinach - poszerzenie wiedzy na temat życia pingwinów, poznanie ich cech charakterystycznych (wygląd, pożywienie, środowisko naturalne).
  6. Rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych.
  7. Rozwijanie percepcji wzrokowej – składanie obrazka z części.
  8. Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami.
  9. Kształtowanie pojęć matematycznych (utrwalenie znajomości liczebników głównych, liczenie w dostępnym zakresie, porównywanie długości przedmiotów).
  10. Rozwijanie zamiłowań dzieci do muzyki klasycznej.