Grupa VII Liski

Liczba odwiedzających: 2440
 
Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka

  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl

  Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

  TYDZIEŃ I: Flaga i godło Polski:
  • rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej,
  • wyrabianie szacunku do symboli narodowych,
  • przybliżenie wiedzy na temat polskich legend,
  • rozbudzanie zainteresowań pięknem Polski,
  • zapoznanie z polskimi tańcami narodowymi (krakowiakiem, polonezem, kujawiakiem).
  • kultywowanie tradycji ludowych.
  • nabywanie świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Rzeczpospolita Polska.

  TYDZIEŃ II: Tutaj mieszkam:
  • zapoznanie z cechami charakterystycznymi dla środowiska miejskiego i wiejskiego,
  • poznanie położenia swojej miejscowości na mapie Polski,
  • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
  • zapoznanie z hymnem Polski i Unii Europejskiej,
  • poznawanie nazw państw innych niż Polska. kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • wzbogacenie wiedzy dotyczącej miejsc, postaci i wydarzeń historycznych mojej miejscowości.

  TYDZIEŃ III: Co słychać na wiosennej łące?:
  • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
  • poznanie różnych owadów i innych zwierząt zamieszkujących polskie łąki,
  • poznanie wyglądu i nazw roślin, jakie można spotkać na łące,
  • kształtowanie postawy proekologicznej mającej na celu ochronę i zachowanie naszej polskiej, różnorodnej przyrody,
  • ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosu zwierząt,
  • tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami,
  • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną poprzez ruch, taniec i pląsy,
  • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

  TYDZIEŃ IV: Nasi Rodzice:
  • uświadomienie znaczenia roli rodziców w życiu dziecka,
  • wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami, obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych,
  • wyzwalanie uczuć troski o kogoś bliskiego,
  • stymulowanie mowy dziecka,
  • wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny,
  • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec innych,
  • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.