Grupa IX Liski

Liczba odwiedzających: 3600
 
Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Nowak Hanna

  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

  TYDZIEŃ I: Tutaj mieszkam:
  • poznanie położenia swojej miejscowości na mapie Polski,
  • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
  • zapoznanie z hymnem Unii Europejskiej,
  • poznawanie nazw państw innych niż Polska. kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • zapoznanie z polskimi tańcami narodowymi (krakowiakiem, polonezem).

  TYDZIEŃ II: Wybitni Polacy:
  • przybliżenie wiadomości o sławnych Polakach( Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska - Curie),
  • rozbudzanie poczucia więzi i dumy z własnego kraju, narodu,
  • stwarzanie okazji do doświadczeń sprzyjających procesowi przechodzenia od myślenia konkretnego do myślenia operacyjnego,
  • poznanie życia i twórczości polskiego kompozytora z wykorzystaniem ilustracji i nagrań muzycznych
  • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej oraz wyobraźni muzycznej poprzez improwizację ruchową i plastyczną.
  • propagowanie zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez eksperymentowanie.

  TYDZIEŃ III: Co słychać na wiosennej łące?:
  • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
  • poznanie różnych owadów i innych zwierząt zamieszkujących polskie łąki,
  • poznanie wyglądu i nazw roślin, jakie można spotkać na łące,
  • kształtowanie postawy proekologicznej mającej na celu ochronę i zachowanie naszej polskiej, różnorodnej przyrody,
  • ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosu zwierząt,
  • tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami,
  • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną poprzez ruch, taniec i pląsy,
  • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
  • ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość słuchową i słuch fonematyczny.

  TYDZIEŃ IV: Nasi Rodzice:
  • uświadomienie znaczenia roli rodziców w życiu dziecka,
  • wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami, obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych,
  • wyzwalanie uczuć troski o kogoś bliskiego,
  • stymulowanie mowy dziecka,
  • wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny,
  • ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość słuchową i słuch fonematyczny,
  • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec innych.