Grupa III Liski

Liczba odwiedzających: 1150
 Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka


  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ


  Tydzień I W zaczarowanym świecie książek:
  • rozwijanie zainteresowań książkami, uświadamianie roli książek w życiu człowieka,
  • rozwijanie szacunku dla książek jako źródła wiedzy o świecie,
  • słuchanie opowiadań i wierszy– korzystanie z biblioteczki grupowej oraz przedszkolnej,
  • dostrzeganie piękna przekazu poezji dziecięcej,
  • poznawanie funkcji instytucji takich jak: biblioteka, księgarnia,
  • poznawanie poszczególnych etapów powstawania książki,
  • zapoznanie z pracą bibliotekarki.

  Tydzień II Co słychać nad stawem?:
  • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
  • poznanie różnych owadów i innych zwierząt zamieszkujących polskie łąki,
  • poznanie wyglądu i nazw roślin, jakie można spotkać na łące,
  • kształtowanie postawy proekologicznej mającej na celu ochronę i zachowanie naszej polskiej, różnorodnej przyrody,
  • ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosu zwierząt,
  • tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami,
  • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną poprzez ruch, taniec i pląsy,
  • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

  Tydzień III Domowe zwierzątko:
  • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer,
  • uświadomienie dzieciom, że zwierzęta mają swoje prawa,
  • poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt,
  • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów,
  • wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.

  Tydzień IV Moi rodzice:
  • uświadomienie znaczenia roli rodziców w życiu dziecka,
  • wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami, obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych,
  • wyzwalanie uczuć troski o kogoś bliskiego,
  • stymulowanie mowy dziecka,
  • wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny,
  • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec innych,
  • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • Wprowadzenie zabawy „Cookie”.
  • Winter - pory roku.
  • It’s cold – przypomnienie wybranych słów związanych z pogodą.