Grupa IX Liski

Liczba odwiedzających: 2783
 
Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Beata Przygoda - Otłowska

  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 

  TYDZIEŃ I Dzień dobry przedszkole:
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej,
  • stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy,
  • ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola oraz na placu zabaw,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • rozwijanie logicznego myślenia poprzez kodowanie i dekodowanie informacji,
  • rozwijanie ekspresji twórczej.

  TYDZIEŃ II Wakacje się skończyły:
  • wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat minionych wakacji, dzielenie się przeżyciami,
  • zapoznanie z rodzajami map i ich znaczeniem,
  • utrwalenie nazw różnych regionów naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów,
  • rozwijanie zainteresowania pięknem ojczyzny,
  • budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością,
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy,

  TYDZIEŃ III Koniec lata w sadzie i w ogrodzie;
  • uwrażliwienie na różnorodność w przyrodzie, zapoznanie z sadem i ogrodem warzywnym jako elementami przyrody,
  • kształtowanie szacunku do natury jako elementu potrzebnego do życia człowieka,
  • rozwijanie zainteresowania obserwacjami przyrodniczymi i wrażliwości na piękno zmian w przyrodzie,
  • zdobywanie wiedzy na temat zdrowego żywienia,
  • prowadzenie eksperymentów graficznych farbami- zdobycie wiedzy jak powstaje kolor,
  • rozwijanie umiejętności kodowania i myślenia matematycznego,
  • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych..

  TYDZIEŃ IV Kolorowy Las:
  • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
  • kształtowanie postawy proekologicznej mającej na celu ochronę i zachowanie naszej polskiej, różnorodnej przyrody,
  • tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami,
  • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną poprzez ruch, taniec i pląsy,
  • wprowadzenie w świat pisma-poznanie litery o, O drukowanej i pisanej z wykorzystaniem metody Dobrego Startu,
  • kształtowanie pojęcia liczby 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, poznanie cyfry 1.