Grupa VII Liski

Liczba odwiedzających: 1551
 
Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka

  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl

  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  TYDZIEŃ I - Moje nowe przedszkole:
  • ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu,
  • integrowanie się z grupą rówieśniczą,
  • wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, równe traktowanie wszystkich kolegów,
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne rzeczy,
  • wprowadzenie dyżurów, omówienie sposobu wypełniania funkcji dyżurnego,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola oraz na placu zabaw.

  TYDZIEŃ II - Wakacje się skończyły:
  • wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat minionych wakacji, dzielenie się przeżyciami,
  • utrwalenie nazw różnych regionów naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów,
  • utrwalenie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach,
  • doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria,
  • budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością,
  • doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.

  TYDZIEŃ III - Koniec lata w sadzie i w ogrodzie;
  • uwrażliwienie na różnorodność w przyrodzie, zapoznanie z sadem i ogrodem warzywnym jako elementami przyrody,
  • kształtowanie szacunku do natury, jako elementu potrzebnego do życia człowieka,
  • kształtowanie gotowości do podejmowania różnych form działań plastycznych,
  • rozwijanie zainteresowania obserwacjami przyrodniczymi i wrażliwości na piękno zmian w przyrodzie,
  • rozwijanie umiejętności kodowania i myślenia matematycznego.

  TYDZIEŃ IV - Kolorowy Park:
  • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
  • poznanie różnych zwierząt zamieszkujących w parku,
  • kształtowanie postawy proekologicznej mającej na celu ochronę i zachowanie naszej polskiej, różnorodnej przyrody,
  • ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosu zwierząt,
  • tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami,
  • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną poprzez ruch, taniec i pląsy,