Grupa IX Rybki

Liczba odwiedzających: 1452


Wychowawcy grupy:


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Co słychać w przedszkolu ?
2. Jak być super bezpiecznym ?
3. Jakie są moje super moce ?
4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny ?
5. W sadzie i w ogrodzie ?


Zadania:
• wdrażanie do swobodnej wypowiedzi dzieci , na temat minionych wakacji, dzielenie się swoimi osobistymi przeżyciami,
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w sali , stołówce, szatni i na placu zabaw ,
• zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania oraz poprawnego budowania zdań na temat wysłuchanych treści,
• ustalenie kodeksu grupowego i uświadomienie konieczności ich przestrzegania,
• kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
• rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie sprawności manualnej i plastycznej,
• zwiedzanie przedszkola i pomieszczeń , które się w nim znajdują,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, na podstawie jednej cechy – kształtu,
• nazywanie figur geometrycznych, zapoznanie z prostokątem,
• doskonalenie poczucia rytmu,
• rozwijanie kompetencji społecznych,
• zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,
• wdrażanie do znajomości swojego nazwiska i adresu,
• przypomnienie numerów alarmowych: 999, 998,997,112,
• zwrócenie uwagi na różne oznaczenia przejścia dla pieszych : znak drogowy, sygnalizator świetlny, pasy- zebra,
• zapoznanie dzieci z podziałem znaków drogowych na ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne, omówienie wyglądu znaków ze zwróceniem uwagi na kształt i kolorystykę,
• zapoznanie z rolą policjanta w naszym codziennym życiu,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• określanie pierwszej ,środkowej i ostatniej głoski w słowie,
• dbamy o swoje zdrowie,
• wskazywanie nazw części ciała,
• poznajemy świat wszystkimi zmysłami,
• rozwijanie myślenia logicznego,
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
• dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,
• przypomnienie oznak jesieni,
• zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym,
• rozwijanie aktywności badawczej,
• w sadzie i w ogrodzie , poznawanie różnych owoców i warzyw,
• uświadamianie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw.