Grupa V Rybki

Liczba odwiedzających: 1166
Wychowawcy grupy:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MAJ

Tematyka kompleksowa:
1. Straż pożarna spieszy się !
2. Majowa łąka.
3. Sport to zdrowie.
4. Dzień Rodziny.

Zadania:
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;
• poznanie specyfiki pracy strażaka i utrwalenie numeru alarmowego do straży pożarnej;
• przypomnienie sytuacji , w których wzywamy straż pożarną;
• zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami;
• dostrzeganie piękna majowej przygody ;
• poznawanie budowy biedronki;
• obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku;
• rozwijanie zainteresowania przyrodą;
• wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie poprzez uprawianie różnego rodzaju sportów;
• poznanie różnych dyscyplin sportowych i niektórych znanych sportowców;
• zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu;
• doskonalenie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych.
• wyrabianie pożądanych zachowań w momencie odnoszenia zwycięstw i porażek;
• wzmacnianie więzi rodzinnych;
• sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami;
• budzenie wiary w możliwości i umiejętności dzieci;
• poznanie nowej piosenki;
• rozwijanie umiejętności wokalnych;
• doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej;
• doskonalenie aparatu mowy;
• rozwijanie ciekawości poznawczej;
• utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
• uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw;
• rozwijanie umiejętności matematycznych;
• zapoznanie z sześcianem;
• rozwijanie umiejętności szeregowania;
• kształtowanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
• rozwijanie pamięci i poczucia rytmu w tracie zabaw muzyczno- ruchowych;
• rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych;ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

Tydzień 3
• Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
• Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
• Opis babci i dziadka.
• Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

Tydzień 4
• Wprowadzenie zabawy „Cookie”.
• Winter - pory roku.
• It’s cold – przypomnienie wybranych słów związanych z pogodą.