Grupa V Rybki

Liczba odwiedzających: 855
Wychowawcy grupy:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Bezpieczeństwo zimą.
2. Zima i zwierzęta.
3. Babcia i dziadek.
4. Baśnie, bajki, bajeczki.

Zadania:
• rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie narządów artykulacyjnych,
• poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
• kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy,
• rozwijanie sprawności manualnych,
• rozwijanie logicznego myślenia,
• rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu,
• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
• poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy podczas ferii zimowych,
• zapoznanie z zimowymi sportami,
• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
• dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
• rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
• utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,
• układanie kompozycji z figur geometrycznych,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
• układanie obrazków według kolejności zdarzeń,
• wyrabianie empatii,
• zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym,
• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
• zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem,
• ćwiczenia grafomotoryczne,
• kształtowanie prawidłowej postawy,
• rozwijanie sprawności fizycznej.ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

Tydzień 3
• Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
• Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
• Opis babci i dziadka.
• Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

Tydzień 4
• Wprowadzenie zabawy „Cookie”.
• Winter - pory roku.
• It’s cold – przypomnienie wybranych słów związanych z pogodą.