Grupa IV Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 3048

Wychowawcy grupy:


 • Marzena Orłowska
 • Małgorzata Lozia

  Adres e-mail: wiewiorki@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf


  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień I
  Temat kompleksowy: Kosmiczne podróże

  • Wzbogacenie wiedzy o kosmosie i planetach Układu Słonecznego.
  • Przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc.
  • Poznanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, teleskopu, mikroskopu.
  • Uczestniczenie w zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
  • Rozwijanie sprawności i precyzji ruchów dłoni, ćwiczenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej.
  • Nabywanie odwagi i umiejętności wchodzenia w role podczas zabaw dramowych i parateatralnych.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i skupienia uwagi doskonalenie umiejętności przeliczania dokładania (dodawania) w zakresie 5, stosowanie liczebników głównych i porządkowych.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, kształtowanie nawyku przyjmowania właściwej postawy ciała oraz poprawności i harmonijności ruchów.
  • Ćwiczenie aparatu mowy, poprzez naukę krótkich wierszyków logopedycznych.
  • Rozwijanie zdolności wokalnych, pamięci i spostrzegawczości- powtarzanie prostych ruchów innej osoby, reagowanie na zmianę tempa muzyki.

  Tydzień II
  Temat kompleksowy: Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę

  • Obserwowanie przyrody zimą podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów.
  • Utrwalanie nazw pór roku.
  • Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt zimą.
  • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik, poznanie rodzajów ptasich przysmaków i właściwego ich dokarmiania.
  • Rozwiązywanie zagadek o ptakach i zwierzętach dziko żyjących.
  • Wykonanie smakołyków dla ptaków – zawieszki z ziaren i żelatyny oraz kulek tłuszczowych.
  • Nauka piosenki „Dokarmiamy ptaszki”, rozwijanie umiejętności gry na prostych instrumentach perkusyjnych.
  • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, zabawy manipulacyjne, tworzenie kompozycji płaskich, przeliczanie w zakresie 5.
  • Poznanie wybranych ptaków zimujących w Polsce: gila, sikorki i wróbla i ich przysmaków.
  • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, zabawy ruchowe, ruchowo - naśladowcze równoważne, wyprostne, ćwiczenia gimnastyczne.
  • Rozwijanie `wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej, łączenie różnych form działalności plastycznej
  • Rozwijanie mowy i myślenia, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek, budowania zdań, wyrażania myśli.
  • Ćwiczenie precyzji dłoni i sprawności palców: chwytanie drobnych elementów (różnych ziarenek), segregowanie , manipulowanie, przekładanie, układnie, wycinanie, klejenie, malowanie.

  Tydzień III
  Temat kompleksowy: Kocham babcię i dziadka

  • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, budowanie więzi rodzinnych.
  • Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami. nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
  • Uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; czerpanie radości z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
  • Kształtowanie umiejętności odpowiadania na zadane pytania.
  • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
  • Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika, liczenie na palcach.
  • Udział w przygotowaniach i obchodach dni nietypowych - Światowego dnia śniegu, Dnia Kubusia Puchatka.
  • Poznanie specyfiki pracy cukiernika, poznanie przepisu na ciasteczka, samodzielne dekorowanie ciasteczek.
  • Rozbudzanie zainteresowań przeszłością, poznanie dawnych zabaw i zabawek (film edukacyjny)
  • Rozwijanie umiejętności technicznych - wykonanie prostej zabawki – bączka.

  Tydzień IV
  Temat kompleksowy: Projekt książka

  • Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne i techniczne.
  • Wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką.
  • Wdrażanie do poszanowania książek.
  • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań.
  • Poznawanie utworów literatury dziecięcej.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
  • Prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu.
  • Integrowanie grupy poprzez zabawy i działania podczas pracy nad wspólną książką, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.

  Tydzień V
  Temat kompleksowy: W krainie śniegu i lodu

  • Rozbudzanie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na dalekiej północy.
  • Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem kompasu i mapą świata.
  • Wzbogacenie słownika czynnego, przyswojenie pojęć: Eskimos, harpun, igloo, biegun.
  • Ćwiczenie pamięci odtwórczej i słuchu muzycznego.
  • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej, wzbogacenie doświadczeń plastycznych - malowanie pastą do zębów.
  • Zapoznanie z pracą polarnika na biegunie.
  • Wielozmysłowe poznawanie i doświadczanie świata– zabawy sensoryczne.
  • Nabywanie umiejętności matematycznych w zakresie kodowania.