Grupa VII Żabki

Liczba odwiedzających: 1010
Wychowawcy grupy:

 • Sylwia Krzyczkowska
 • Katarzyna Piotrowska

  Adres e-mail: zabki@przedszkolechotomow.pl  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

  TYDZIEŃ I: DZIECIĘCY ŚWIAT
  - Nabywanie wiadomości o prawach i obowiązkach dziecka.
  - Dostrzeganie potrzeby tworzenia praw i norm,
  - Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw.
  - Dostrzeganie różnic i podobieństw między dziećmi różnych ras.
  - Rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej,
  - Szanowanie odrębności innych ludzi, poznawanie innych kultur
  - Rozbudzanie zainteresowań dzieci pomiarem czasu, rodzajami zegarów; kształtowanie umiejętności odczytywania godzin;
  - Poznawanie zawodu zegarmistrza.
  - Poznawanie wybranych dyscyplin sportowych. - Zachęcanie do aktywności fizycznej i wykonywania ćwiczeń w celu poprawy własnego samopoczucia i postawy fizycznej.
  - Doskonalenie umiejętności czytania.

  TYDZIEŃ II: ŚWIAT OWADÓW
  - Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat świata owadów. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
  - Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów. - Utrwalenie kształtu poznanych liter.
  - Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów. - Poznawanie środowiska przyrodniczego : łąka, roślinność, mieszkańcy.
  - Poznanie zapisu cyfrowego cyfry 0.
  - Przeliczanie elementów zbiorów.
  - Zachęcanie do spędzania wolnego czasu w ruchu.
  - Doskonalenie umiejętności układania działań matematycznych. - Rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni;
  - Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi oraz niesienia im pomocy na miarę ich możliwości. Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi oraz udzielania odpowiedzi na zadany temat.
  - Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych.
  - Próba zrozumienia zjawiska powstawania tęczy.

  TYDZIEŃ III: UROKI LATA
  - Poznawanie charakterystycznych cech nowej pory roku.
  - Dostrzeganie wpływu letniej pogody na przyrodę.
  - Kształtowanie wiary we własne siły.
  - Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
  - Utrwalenie wiadomości na temat żywiołów: wody, ognia, powietrza, ziemi.
  - Propagowanie działań związanych z ochrona środowiska.
  - Utrwalenie znajomości i umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni; określanie kierunków: lewa, prawa;
  - Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody i konieczności jej szanowania.
  - Kształtowanie prawidłowej postawy fizycznej.
  - Doskonalenie umiejętności wokalnych.
  - Rozwijanie małej i dużej motoryki.

  TYDZIEŃ IV: WAKACJE TUŻ, TUŻ
  - Budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązania do swojej ojczyzny. - Poznawanie informacji na temat Polski, poznawanie zarysu mapy naszego kraju. - Dostrzeganie piękna i różnorodności naszego kraju pod względem ukształtowania powierzchni oraz regionów. Budowanie poczucia przynależności regionalnej.
  - Rozwijanie zainteresowania polską kulturą ludową.
  - Poznawanie strojów ludowych określonych regionów Polski.
  - Przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego; poznawanie zawodu ratownika Górskiego.
  - Wdrażanie zasad kulturalnego wypoczynku.
  - Poznawanie i nazywanie narzędzi pisarskich używanych dawniej i dziś.
  - Poznawanie waluty obowiązującej w Polsce; poznawanie nominałów poszczególnych monet.
  - Dostrzeganie potrzeb innych i sprawianie im przyjemności.
  - Rozpoznawanie kształtów i nazywanie poznanych liter i cyfr. - Rozwijanie percepcji wzrokowej.
  - Doskonalenie umiejętności przeliczania.
  - Utrwalanie wiadomości na temat bezpiecznych zachowań dzieci podczas wakacyjnego wypoczynku, poznawanie zawodu ratowników medycznych.
  - Utrwalenie numerów alarmowych.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • 4 season – poznajemy pory roku
  • Weather – pogoda zimą.
  • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poznanych piosenek – reagowanie na polecenia.