Grupa IV Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 2694

Wychowawcy grupy:


 • Marzena Orłowska
 • Małgorzata Lozia

  Adres e-mail: wiewiorki@przedszkolechotomow.pl

  Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf


  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  Tydzień I: Witamy po wakacjach w przedszkolu
  • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
  - poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy
  - przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
  - rozpoznawanie znaczków.
  • Komunikowanie się w grupie
  - mówienie o swoich potrzebach
  - odpowiadanie na pytania.
  • Poznanie nowej sali i swojego miejsca na półce, w łazience i przy stoliku.
  • Rozpoznawanie i nazywanie swoich znaczków.
  • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu( sala, łazienka, korytarz, schody, stołówka, szatnia, plac zabaw).

  Tydzień II: Ja i moje przedszkole
  • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
  - utrwalanie imion i nazwisk dzieci z grupy
  - przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  • Komunikowanie się w grupie
  - mówienie o swoich potrzebach i emocjach
  - odpowiadanie na pytania
  - zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na omawiane tematy.
  • Ustalenie zasad kodeksu grupowego i przedstawienie go w formie obrazkowej.
  • Rozwijanie aktywności twórczej i zainteresowania różnymi formami plastycznymi
  - doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
  - budowanie w dziecku poczucia estetyki
  - tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
  • Rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy, taniec i pląsy.
  • Wprowadzenie w świat emocji- dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie emocji po wyrazie twarzy, mowie ciała, odgłosach.
  • Poznanie sposobów radzenia sobie z nie przyjemnymi emocjami( strach, złość, smutek).

  Tydzień III: Moja przedszkolna grupa
  • Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu.
  • Utrwalanie nawyku prawidłowego mycia rąk.
  • Rozwijanie aparatu artykulacyjnego poprzez codzienne ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
  • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dla dziecka (4 i więcej)
  • Tworzenie dobrych relacji rówieśniczych poprzez udział w zabawach kreatywnych z okazji Dnia Kropki.
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych, wyobraźni muzycznej i ruchowej.
  • Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.
  • Wprowadzenie dziecka w świat wartości społeczno-moralnych:
  - rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
  • Rozwijanie procesów poznawczych:
  - pamięci - poprzez naukę i powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek, a także dostrzeganie więzi między pamięcią a emocjami.
  - spostrzegania wzrokowego - poprzez wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur,
  - postrzeganie słuchowe - odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie),rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich liczby.
  • Dbałość o porządek i wystrój sali- poznanie obowiązków dyżurnego.
  • Kształtowanie świadomości prozdrowotnej poprzez pogadanki, czynny udział w swobodnych zabawach ruchowych i uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, odpowiedni ubiór do pogody.
  • Poszerzenie wiedzy na temat zawodów- poznanie ciekawostek o zawodzie stylisty (Preorientacja zawodowa).

  Tydzień IV: Ja, ty i świat wokół nas
  • Kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.
  • Udział w zabawach z okazji Dnia Przedszkolaka - integrowanie i uspołecznianie dzieci.
  • Kształtowanie pojęć matematycznych dotyczących stosunków przestrzennych poprzez zabawę.
  • Budzenie i aktywizowanie ciekawości i aktywności poznawczej dziecka.
  • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
  • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
  • Powitanie kalendarzowej jesieni.
  • Rozbudzanie zainteresowania jesienną przyrodą.
  • Poznawanie zmian w przyrodzie związanych z nadejściem jesieni.
  • Dostrzeganie walorów estetycznych przyrody.
  • Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej.
  • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania prostych rytmów w układzie elementów.
  • Zapoznawanie z nazwami pór roku.
  • Doskonalenie umiejętności nazywania kolorów.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.
  • Ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej wyrazów- przygotowanie do czytania.

  Tydzień V: Bezpieczni w drodze do przedszkola
  • Poznawanie wybranych środków transportu lądowego.
  • Poznanie znaczenia pasów i sygnalizacji świetlnej dla pieszych i kierowców.
  • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
  • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, przewożenie dzieci bez fotelików samochodowych.
  • Przybliżenie znaczenia pracy policjanta, strażaka.
  • Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
  • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
  • Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.