Rekrutacja do naszego przedszkola

Liczba odwiedzających: 4874
Zaproszenie na Dni Adaptacyjne w naszym przedszkolu

Zaproszenie na Dni Adaptacyjne.pdfListy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie rok szkolny 2021/2022

Informacja w sprawie kierowania dzieci do przedszkoli.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieciom, które nie zostały przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jabłonna w trakcie rekrutacji, Wójt Gminy Jabłonna wskaże inne miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym, po zakończeniu procesu rekrutacji, pracownicy Urzędu Gminy, od 17 maja 2021 r. będą kontaktować się drogą telefoniczną i mailową z Rodzicami tych dzieci w celu ustalenia dogodnej (i możliwej ze względu na sytuację epidemiologiczną) formy skierowania i placówki wychowania przedszkolnego.
Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Urząd Gminy Jabłonna
tel.+48 22 767 73 46

Szanowni Państwo,
wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola należy sporządzić i dostarczyć drogą e-mailową na adres wicedyrektor@przedszkolechotomow.pl w terminie 7 dni od umieszczenia na stronie internetowej Przedszkola Gminnego w Chotomowie wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, czyli od 26 kwietnia 2021r. od godz. 15.00.

Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Przedszkola składamy w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia na adres mailowy: dyrektor@przedszkolechotomow.pl

W związku z sytuacją epidemiczną uzasadnienia i odwołania zostaną wysłane drogą e-mailową na adres podany przez Państwa we wniosku.
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Jolanta Smolińska
 1. Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2021/2022
 2. Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2021/2022Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do P
rzedszkola Gminnego w Chotomowie rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Chotomowie w postaci pisemnego oświadczenia (druk w załączniku) należy złożyć osobiście od 16 do 21 kwietnia 2021r. w godz. 8.00 – 16.00 w tymczasowej siedzibie przedszkola - ulica Kwiatowa 1.
Podczas składania oświadczeń należy zachować ścisły reżim sanitarny.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 26 kwietnia 2021 r. o godz.15.00.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Jolanta Smolińska

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych.pdf
 2. Lista dzieci niezakwalifikowanych.pdf
 3. Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola.pdf
 4. Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola.docxREKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych.pdf
 2. Dyżury Komisji Rekrutacyjnej 2021-22.pdf
 3. WNIOSEK REKRUTACYJNY DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE ROK SZKOLNY 2021-2022.pdf
 4. Oświadczenie o wielodzietności.pdf
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
 6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola..pdf
 7. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie..pdf
 8. Informacja na temat sposobu obliczania dochodu na osobę w rodzinie kandydata.pdf
 9. Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna- rok szkolny 2021-2022.pdf
 10. Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 9 z dnia 22 stycznia 2021 roku.pdf


Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie informuje, że w terminie od 22.02.2021r. do 04.03.2021 r. można złożyć
DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU GMINNYM W CHOTOMOWIE na rok szkolny 2021/2022.
Brak złożonej deklaracji w wyżej wymienionym terminie powoduje utratę miejsca w przedszkolu od 1 września 2021 r.

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (docx)