Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO)

Liczba odwiedzających: 3250
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1.Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola-Monikę Bagińską z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, tel. 22 7722002 , e-mail: sekretariat@przedszkolechotomow.pl

2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Grzegorzem Szajerka za pomocą adresu e – mail: iod@przedszkolechotomow.pl

3. Podstawa prawna przetwarzania
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana, dzieci/dziecka dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności :
 • Prawa oświatowego
 • Karty Nauczyciela
 • ustawy o systemie oświaty
 • ustawy o systemie informacji oświatowej
 • ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • ustawy Kodeks Pracy
 • rozporządzeń do ww. ustaw.
oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art.9 ust.2 lit. a i art.9 ust.2 lit. g , a w zakresie nieobjętym przepisami z katalogu powyżej dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Cel przetwarzania

 1. Pani/Pana dzieci/dziecka dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie zgody lub co celów sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa a w przypadku monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia.
5. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana, dzieci/dziecka danych osobowych mogą mieć:
 1. upoważnieni pracownicy Przedszkola Gminnego w Chotomowie,
 2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie,
 3. podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

6. Okres przechowywania
Pani/Pana, dzieci/dziecka dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych określone w szczególności w Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. a w przypadku monitoringu wizyjnego 7 dni od zarejestrowania danych w monitoringu wizyjnym, po tym terminie dane w systemie monitoringu wizyjnego są usunięte automatycznie.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 1. Prawo dostępu do danych osobowych
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).
  W zakresie wynikającym z przepisów prawa może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

 2. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Dobrowolność podania danych osobowych
 1. Podanie przez Panią/Pana, dzieci/dziecka danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym w szczególności do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 2. Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania, poza wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.
9. Profilowanie i przekazywanie do państw trzecich
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz przekazywane do państw trzecich.

10. Forma przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i systemach informatycznych.

11.Monitorig wizyjny
Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem teren wokół budynku przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie.
O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone przy wejściach znaki graficzne (piktogramy).