Grupa VIII Motylki

Liczba odwiedzających: 2775

Wychowawcy grupy:

  • Małgorzata Madeńska
  • Katarzyna Włodarska

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Tydzień I CHCEMY BYĆ POTRZEBNI
• Kształtowanie umiejętności społecznych
• Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i odczytywania uczuć innych osób
• Doskonalenie poprawnej wymowy, poszerzanie zasobu słownictwa
• Rozwijanie poczucia rytmu oraz wyobraźni ruchowej i poczucia własnego ciała
• Ćwiczenie kierunków, orientacji przestrzennej, refleksu i spostrzegawczości
• Utrwalanie umiejętności liczenia i znajomości wizerunku poznanych cyfr
• Rozwijanie twórczego myślenia
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej
• Wyrabianie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków
• Wdrażanie do współzawodnictwa zespołowego podczas zorganizowanych gier ruchowych

Tydzień II JUŻ SŁYCHAĆ DZWONKI SAŃ
• Wzbogacanie wiedzy na temat postaci Św. Mikołaja
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego oraz budowania logicznych odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści
• Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
• Rozwijanie słuchu fonemowego, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
• Uwrażliwianie na brzmienie dźwięku dzwonków
• Nabywanie umiejętności przekładania rytmu z jednej sekwencji na drugą, usprawnianie percepcji wzrokowej
• Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia
• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
• Nabywanie umiejętności dostrzegania zależność między skutkiem, a przyczyną

Tydzień III WYPRAWA NA BIEGUN PÓŁNOCNY
• Rozbudzanie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na Dalekiej Północy
• Poznanie nazw i wyglądu niektórych zwierząt żyjących na Biegunie Północnym
• Zapoznanie z pracą polarnika
• Wyrabianie prawidłowej postawy ciała, zwinności, skoczności i szybkości podczas ćwiczeń gimnastycznych
• Rozwijanie pamięci wzrokowej
• Doskonalenie koncentracji uwagi oraz precyzji ruchów dłoni i palców podczas tworzenia pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik i materiałów
• Nabywanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów i opisywania ich cech za pomocą zmysłów
• Doskonalenie umiejętności tworzenia i przeliczania elementów zbiorów

Tydzień IV CZEKAMY NA ŚWIĘTA
• Utrwalenie tematyki związanej ze świętami Bożego Narodzenia
• Doskonalenie umiejętności formułowania życzeń świątecznych
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich oraz wypowiadania się na temat ich treści
• Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej
• Pogłębianie wiedzy o nowej porze roku, poznanie jej charakterystycznych cech, prowadzenie obserwacji przyrodniczych
• Wdrażanie do posługiwania się w praktyce określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych
• Utrwalanie słów znanych kolęd, rozwijanie umiejętności wokalnych
• Rozwijanie ekspresji plastycznej oraz wyobraźni twórczej i odtwórczej

Tydzień V NOWY ROK NADCHODZI
• Pogłębianie wiedzy na temat noworocznych zwyczajów
• Doskonalenie umiejętności słuchania, formułowania i zadawania pytań
• Swobodna improwizacja ruchowa przy muzyce
• Nabywanie umiejętności rozpoznawania monet i banknotów o różnych wartościach
• Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności