Grupa VI Motylki

Liczba odwiedzających: 2153

Wychowawcy grupy:

  • Małgorzata Madeńska
  • Katarzyna Włodarska

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.pl

Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

Tydzień I POLSKA MOJA OJCZYZNA
• kształtowanie postawy patriotycznej oraz szacunku do symboli narodowych;
• rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni;
• doskonalenie umiejętności opisywania ilustracji;
• wdrażanie do uważnego słuchania;

Tydzień II JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI
• zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej;
• poznanie wartości pieniędzy, monet i banknotów będących w obiegu;
• wdrażanie do estetycznego wykonania pracy;
• rozwijanie umiejętności słuchania muzyki poważnej

Tydzień III W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ
• zapoznanie się z podstawowymi pojęciami jak: planety, układ słoneczny;
• kształcenie orientacji w przestrzeni;
• rozwijanie zainteresowań muzycznych;
• rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się;

Tydzień IV RODZINA - MAMA, TATA I JA
• kształtowanie poczucia przynależności do rodziny;
• kształtowanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi ustnych;
• odkrywanie emocji drugiej osoby;
• usprawnianie pracy narządów mowy i słuchu;