Grupa II Motylki

Liczba odwiedzających: 85
Wychowawcy grupy:
 • Małgorzata Madeńska
 • Klaudia Frączkiewicz

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tydzień I PRZEDSZKOLE WITA DZIECI
 • Poznanie sali przedszkolnej, jej wyposażenia, kącików tematycznych, łazienki, szatni
 • Poznawanie zasad funkcjonowania w grupie przedszkolnej
 • Zachęcanie do udziału w zabawach integracyjnych z całą grupą
 • Wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych
 • Zachęcanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się w przedszkolu
Tydzień II NASZE ZABAWKI
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowania się z nią
 • Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętywanie słów piosenki
 • Zachęcanie do wypowiadania się na omawiane tematy
 • Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, poznawanie możliwości własnego ciała
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów
 • Wdrażanie do posługiwania się pojęciami ,,duży, mały’’, doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Utrwalanie zwrotów grzecznościowych
 • Poznanie potrzeby szanowania wspólnych zabawek
Tydzień III DBAMY O CZYSTOŚĆ WOKÓŁ NAS
 • Kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Nabywanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi, poszerzanie zasobu słownictwa
 • Rozwijanie sprawności manualnych, kreatywności i pomysłowości
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania materiałów z jakich powstały wskazane odpady
 • Poznanie wpływu człowieka na stan środowiska przyrodniczego
 • Uświadamianie potrzeby ograniczania produkcji śmieci
 • Zapoznanie z przesłaniem akcji Sprzątanie Świata
Tydzień IV KOLOROWA JESIEŃ
 • Omawianie zmian jakie zachodzą w przyrodzie jesienią, uwrażliwianie na jej piękno
 • Zapoznanie z ,,kolorami jesieni’’, utrwalanie nazw kolorów, próby tworzenia i nazywania barw pochodnych podczas zabaw badawczych, rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, wdrażanie do posługiwania się pojęciami: „tyle samo”, ,,takie same’’
 • Kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości
 • Wdrażanie do poprawnego konstruowania wypowiedzi na postawione pytania
 • Zachęcanie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z nauczycielem i rówieśnikami
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w proponowanych zabawach
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas wspólnych zabaw w sali i na placu przedszkolnym
Tydzień V JESTEM DZIELNY I SAMODZIELNY
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych, utrwalanie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz wyobraźni ruchowej
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania kształtów i zapamiętywania nazw podstawowych figur geometrycznych
 • Usprawnianie motoryki małej, doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi (nożyczki, pędzel, klej,itp.)
 • Doskonalenie koncentracji uwagi i pamięci