Grupa II Motylki

Liczba odwiedzających: 325
Wychowawcy grupy:
  • Małgorzata Madeńska
  • Klaudia Frączkiewicz

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tydzień I LISTOPADOWY SPACER
• Omawianie cech charakterystycznych dla listopadowej pogody
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
• Zachęcanie do wypowiadania się na omawiany temat
• Rozwijanie zdolności manualnych oraz muzyczno-rytmicznych
• Nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
• Utrwalanie nazw poszczególnych elementów garderoby
• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie

Tydzień II JESTEŚMY POLAKAMI
• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
• Wzbudzanie szacunku do historii naszego kraju i symboli narodowych
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• Zapoznanie ze słowami Hymnu Polski
• Doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej i słuchowej
• Nabywanie umiejętności kontynuowania powtarzającego się rytmu
• Usprawnianie motoryki małej podczas tworzenia pracy plastycznej

Tydzień III CO ROBI KRAWCOWA?
• Poznanie zawodu krawca/krawcowej
• Nabywanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi, wzbogacanie zasobu słownictwa
• Rozwijanie sprawności manualnych, kreatywności i pomysłowości
• Nabywanie umiejętności ilustrowania ruchem słów piosenki
• Poznanie niektórych narzędzi służących do pomiaru długości
• Wdrażanie do prawidłowego używania określeń: długi, krótki
• Rozwijanie aktywności ruchowej
• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

Tydzień IV KTO SZYKUJE SIĘ DO SNU?
• Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt leśnych przygotowujących się do zimowego snu
• Rozwijanie koncentracji uwagi podczas wykonywania pracy plastycznej
• Udział w zabawach muzyczno- ruchowych z okazji Święta Pluszowego Misia
• Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni
• Rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych, językowych i dotykowych podczas pracy Metodą Dobrego StartuZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Tydzień 1, 2
• Wprowadzenie nazw liczebników od 1 do 5.
• Utrwalenie nazw liczebników – nauka rymowanki.
• Nauka piosenki.
• Gry utrwalające słownictwo – metoda TPR.
• Let’s play – gry utrwalające liczby i kolory.
• Podsumowanie wiadomości z tematu NUMBERS AND COLOURS.

Tydzień 3, 4

• Wprowadzenie nazw części ciała - nauka rymowanki.
• Utrwalenie nazw części ciała – zabawy ruchowe.
• Nauka piosenki „Head, shoulders…”.
• Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.
• Touch your… - rozumienie ze słuchu, reagowanie na polecenia.
• Podsumowanie wiadomości z tematu MY BODY.