Grupa VIII Motylki

Liczba odwiedzających: 2455

Wychowawcy grupy:

  • Małgorzata Madeńska
  • Katarzyna Włodarska

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tydzień I DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLE
• stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dziecka;
• tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
• budowanie poczucia przynależności do grupy;
• poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna);
• rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;

Tydzień II WAKACJE SIĘ SKOŃCZYŁY
• zapoznanie z rodzajami map ich znaczeniem;
• rozwijanie zainteresowania pięknem ojczyzny;
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
• ćwiczenie orientacji w przestrzeni;

Tydzień III KONIEC LATA W SADZIE I OGRODZIE
• rozwijanie umiejętności technicznych;
• przestrzeganie ustalonych reguł gry;
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy;
• wprowadzenie w świat pisma (wysłuchanie głosek w nagłosie, dzielenie wyrazów na sylaby);
• uwrażliwienie na zmiany dynamiczne w muzyce;

Tydzień IV KOLOROWY PARK
• uczenie się przez pozyskiwanie informacji bezpośrednio od ludzi (wywiad);
• poznanie roli wiatru i skutki jego działania;
• doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
• kształtowanie pojęcia liczby 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;