Grupa VI Motylki

Liczba odwiedzających: 1346


Wychowawcy grupy:

 • Małgorzata Madeńska
 • Katarzyna Włodarska

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tydzień I DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLE
 1. Kształtowanie postaw prospołecznych i chęci poznawania nowych koleżanek i kolegów
 2. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali przedszkolnej i na placu
 3. Rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności klasyfikowania i segregowania zabawek
 4. Doskonalenie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego
 5. Nabywanie umiejętności planowania swojej pracy plastycznej
Tydzień II WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ CZAS
 1. Kształtowanie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi na omawiane tematy, wzbogacanie zasobu słownictwa
 2. Uwrażliwianie na piękno różnych miejscowości wypoczynkowych
 3. Rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji ruchowej podczas zabaw parateatralnych
 4. Nabywanie umiejętności rozpoznawania odgłosów i dźwięków oraz ich odtwarzania za pomocą instrumentów muzycznych
 5. Rozwijanie umiejętności przeliczania i klasyfikowania przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem
Tydzień III KONIEC LATA W SADZIE I OGRODZIE
 1. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w sadach późnym latem, poznanie zawodu ogrodnika-sadownika
 2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania owoców po wyglądzie, dotyku i zapachu
 3. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych poprzez zachęcanie do zdrowego odżywiania się
 4. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki oraz doskonalenie umiejętności reagowania ruchem na zmiany wysokości dźwięków
 5. Rozwijanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania przy pomocy liczmanów
 6. Wdrażanie do dokładności i staranności podczas wykonywania pracy plastycznej z wykorzystaniem techniki stemplowania
 7. Doskonalenie umiejętności kontynuowania ciągu rytmicznego
 8. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
Tydzień IV JESIENNE LIŚCIE - PROJEKT BADAWCZY
 1. Stworzenie atmosfery do radosnego świętowania Dnia Przedszkolaka
 2. Zachęcenie do obserwacji środowiska przyrodniczego jakim jest las
 3. Rozwijanie logicznego myślenia i ciekawości badawczej
 4. Poznawanie nazw drzew
 5. Wielozmysłowe poznawanie charakterystycznych cech liści
 6. Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów
 7. Rozwijanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni plastyczno-przestrzennej
 8. Rozwijanie sprawności ruchowej
Tydzień V BEZPIECZNIE NA DRODZE
 1. Uświadamianie znaczenia przestrzegania zasad ruchu drogowego dla bezpieczeństwa swojego i innych
 2. Kształtowanie nawyku uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na temat wysłuchanego tekstu literackiego
 3. Utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych i znaków drogowych
 4. Nabywanie umiejętności celowego spostrzegania i porównywania
 5. Wyrabianie umiejętności odkodowywania informacji przekazywanych za pomocą umownych symboli
 6. Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy w sytuacjach niebezpiecznych poprzez udział w zabawach dramowych
 7. Doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności klasyfikowania znaków drogowych według wskazanych cech
 8. Poznanie zasad działania sygnalizacji świetlnej