Grupa VIII Motylki

Liczba odwiedzających: 3199

Wychowawcy grupy:

  • Małgorzata Madeńska
  • Katarzyna Włodarska

Adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

Tydzień I DBAJMY O SWOJE ZDROWIE
• Zapoznanie z zasadami właściwego odżywiania się
• Zachęcanie do ćwiczeń gimnastycznych i ruchu na powietrzu
• Kształtowanie świadomości zdrowotnej i odpowiednich nawyków żywieniowych
• Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia oraz wnioskowania
• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności ruchowej
• Nabywanie umiejętności przekazywania informacji za pomocą ruchu, gestów i mimiki
• Wdrażanie do aktywności, samodzielnego myślenia i działania
• Doskonalenie poprawnej wymowy, poszerzanie zasobu słownictwa

Tydzień II KOLOROWY ŚWIAT WOKÓŁ NAS
• Wzbogacanie wiedzy o sztuce
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi środkami wyrazu plastycznego
• Rozwijanie świadomości własnego ciała oraz poczucia rytmu
• Zapoznanie z wybranymi gatunkami malarskimi
• Nabywanie umiejętności opisywania obrazów
• Rozwijanie słuchu fonemowego, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
• Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci
• Czerpanie radości z udziału w wspólnych zabawach karnawałowych

Tydzień III JAKIE MAMY DOMY?
• Poszerzanie wiedzy o domach z różnych części świata
• Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej
• Wyrabianie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych w praktyce
• Zachęcanie do samodzielnego myślenia i poszukiwania rozwiązań
• Rozwijanie pamięci słuchowej i ruchowej

Tydzień IV A GDY DOROSNĘ ZOSTANĘ…
• Zapoznanie z różnymi zawodami i sposobami wykonywania danej pracy
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w logiczny i uporządkowany sposób
• Kształtowanie koordynacji ruchowej oraz równowagi
• Poszerzanie wiedzy o różnych zawodach, wzbogacenie zasobu słownictwa
• Doskonalenie umiejętności określania i porównywania liczebności obiektów
• Rozwijanie twórczej aktywności za pomocą ruchu i muzyki