Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 1479

Przedszkole Gminne w Chotomowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Gminne w Chotomowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona zawiera materiały w formie skanów pozbawionych wersji tekstowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Zalewska.
 • E-mail: teraped@przedszkolechotomow.pl
 • Telefon: (22) 772-20-02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie
 • Adres: ul. Żeligowskiego 27
  Chotomów
 • E-mail: sekretariat@przedszkolechotomow.pl
 • Telefon: (22) 772-20-02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- główne od strony ul. Piusa XI (bez barier architektonicznych, automatycznie otwierane drzwi - bezpośrednie wejście do budynku)

- boczne od strony ul. Kwiatowej - ze stopniami przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

Drzwi (zarówno główne jak i boczne) dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością (w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego).

Budynek posiada parter i piętro (schody w dwóch kontrastujących kolorach).

Przed budynkiem od strony ul.Piusa XI zlokalizowane są dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda (po lewej stronie w korytarzu od wejścia głównego, która zapewnia łatwy dostęp do piętra budynku. Panel w windzie posiada oznaczenia w alfabecie Braillea).

Brak możliwości skorzystania z tłumacza z języka migowego na miejscu lub online.

Osoby z niepełnosprawnością mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku, zarówno na parterze, jak i na piętrze z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. W razie potrzeby upoważniony pracownik schodzi na parter do interesanta.

W budynku przy każdym wejściu oraz na piętrze przy schodach znajduje się plan sytuacyjny budynku, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak jest środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnych oraz innych technologii, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Do budynku można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem.

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.