Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 4158

Przedszkole Gminne w Chotomowie i Gminny Żłobek w Chotomowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Przedszkola Gminnego w Chotomowie i Gminnego Żłobka w Chotomowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona zawiera materiały w formie skanów pozbawionych wersji tekstowej
 • nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie, Dyrektor Gminnego Żłobka w Chotomowie
 • Adres: 05-123 Chotomów, ul. gen. L. Żeligowskiego 27
 • E-mail: sekretariat@przedszkolechotomow.pl
 • Telefon: 22 7722002

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba placówki to dwukondygnacyjny budynku w Chotomowie przy ul. gen. L. Żeligowskiego 27 mieści się w nim dziewięciooddziałowe Przedszkole Gminne dla 225 dzieci oraz  Gminny Żłobek dla 32 dzieci.

Budynek podzielono wizualnie i formalnie na dwie bryły połączone niższym szklanym łącznikiem.

Przed budynkiem od strony ul. gen. L. Żeligowskiego (na wprost wejścia głównego) znajduje się parking z miejscem przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością.

Główne wejście do obiektu zlokalizowano jest w oszklonym łączniku od strony ul. gen. L. Żeligowskiego. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na przeciwległym końcu budynku znajduje się drugie wejście. Drzwi wejściowe, jak również drzwi wewnątrz budynku, dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Z głównego holu można przejść zarówno do części żłobkowej (po prawej stronie) oraz do części przedszkolnej (po lewej stronie). Schody (w dwóch kontrastujących kolorach) prowadzą na  piętro. W holu głównym po prawej stronie przy wejściu do części żłobkowej znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda – w części przedszkolnej, po lewej stronie na końcu korytarza od wejścia głównego. Winda dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością (panel windy posiada oznaczenie w alfabecie Braille’a).

Oddziały żłobkowe zlokalizowane są na parterze, w dwóch salach z dostępem do odpowiednio przystosowanych toalet, magazynów podręcznych, szatni oraz pomieszczeń porządkowych.

Na parterze w części przedszkolnej, znajdują się: dwa oddziały przedszkolne, szatnia, blok kuchenny z jadalnią oraz sala ćwiczeń.

Na piętrze, na które prowadzą dwie klatki schodowe (schody w dwóch kontrastujących kolorach) znajduje się sześć oddziałów przedszkolnych, sala sensoryczna oraz część administracyjna. W większości sal przedszkolnych znajdują się toalety dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.  

W południowej części budynku zlokalizowany jest blok kuchenny z osobnym wejściem dla dostawców.

Poddasze techniczne zostało wydzielone jako odrębna strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na kotłownię, centrale wentylacyjne, archiwum i pomieszczenia techniczne.

Osoby z niepełnosprawnością mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku, zarówno na parterze, jak i na piętrze z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. W razie potrzeby upoważniony pracownik schodzi na parter do interesanta.

W budynku przy każdym wejściu oraz na piętrze przy schodach znajduje się plan sytuacyjny budynku, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak jest środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnych oraz innych technologii, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej znajduja sie nastepujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnoscią: podwyższony kontrast, mozliwość powiększenia wielkości czcinki, dostosowania czcionki, odstępy między tekstem, powiekszony kursor i przewodnik do czytania, zatrzymanie animacji na stronie, podpowiedzi.

 

Inne informacje i oświadczenia

W placówce nie ma dostępu do usługi tłumacza on-line polskiego języka migowego (i innych).

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby e-mail: sekretariat@przedszkolechotomow.pl. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem.

Przedszkole i Żłobek nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Wnioski: