Grupa VII Zajączki

Liczba odwiedzających: 1389

Wychowawcy grupy:

  • Klaudia Frączkiewicz
  • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: zajaczki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ


Tydzień I WITAJCIE W PRZEDSZKOLU
• przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w sali przedszkolnej, na stołówce, w szatni oraz na placu zabaw;
• integracja grupy, zapoznanie z nowymi kolegami z grupy;
• rozwijanie sprawności fizycznej oraz uzdolnień muzycznych.

Tydzień II WRACAMY Z WAKACJI
• kształtowanie gotowości do czytania i pisania;
• kształtowanie umiejętności liczenia w aspekcie kardynalnym;
• doskonalenie sprawnego odczytywania informacji przekazywanych za pomocą gestu;
• zapoznanie ze specyfiką pracy ratownika wodnego – Wycieczka do Legionowskiego WOPR;
• zapoznanie dzieci z rodzajami krajobrazów;
• kształtowanie umiejętności formułowania swojego zdania.

Tydzień III IDĘ DO PRZEDSZKOLA
• zapoznanie z bezpośrednim otoczeniem przedszkola;
• podnoszenie kompetencji wypowiadania się całymi zdaniami;
• dostrzeganie regularności rytmów;
• rozumienie pojęcia liczba naturalna; utrwalenie pojęcia para;
• kształtowanie orientacji w ramach powierzchni kartki papieru.

Tydzień IV MÓJ PRZYJACIEL I JA
• budzenie szacunku do przyjaźni;
• doskonalenie umiejętności odróżniania dobra od zła;
• wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji;
• doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w małych grupach;
• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji.

Tydzień V CZTERY ŻYWIOŁY
• budowanie postawy proekologicznej;
• rozbudzanie ciekawości świata;
• zapoznanie ze specyfikacją pracy teatru – Wycieczka do Teatru Guliwer;
• kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody;
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania wniosków z obserwacji.