Grupa V Sówki

Liczba odwiedzających: 1646

Wychowawca grupy:

  • Mirosława Wardal
  • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I: To jestem ja
• Uroczyste powitanie dzieci w przedszkolu.
• Tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania.
• Prowadzenie zabaw integrujących grup.
• Przypomnienie zasad funkcjonowania w grupie przedszkolnej.
• Poznawanie zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i na placu zabaw.
• Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higieniczno- samoobsługowych.
• Wdrażanie do dbania o zabawki oraz do odkładania zabawek na miejsce po skończonej zabawie .
• Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu.
• Podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów.
• Podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
• Określanie swoich zainteresowań.
• Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).

TYDZIEŃ II: Moja grupa
• Przypomnienie zasad prawidłowego mycia rąk.
• Ustalenie zasad kodeksu grupowego i przedstawienie go w formie obrazkowej.
• Wdrażanie do ustalonych zasad.
• Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na omawiane tematy.
• Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
• Poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).
• Uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
• Zabawy ćwiczące umiejętność spostrzegania np. Co zginęło ze środka koła?
• Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
• Rozwijanie umiejętności liczenia.
• Udział w zabawach kreatywnych z okazji Dnia Kropki.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej .
• Rozwijanie umiejętności wokalnych.
• Rozwijanie wyobraźni muzycznej i ruchowej.
• Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

TYDZIEŃ III: Przedszkolaki mają święto.
• Udział w zabawach z okazji Dnia Przedszkolaka.
• Powitanie kalendarzowej jesieni - zabawy dydaktyczne w grupie.
• Rozbudzanie zainteresowania jesienną przyrodą.
• Poznawanie zmian w przyrodzie związanych z nadejściem jesieni.
• Dostrzeganie walorów estetycznych przyrody.
• Rozwijanie aktywności muzyczno –ruchowej.
• Zabawy z piosenką Krąg dziecięcych rąk.
• Ćwiczenia gimnastyczne
• Zabawy kształtujące umiejętność współdziałania.
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania prostych rytmów w układzie elementów.
• Utrwalanie z nazw pór roku.
• Zapoznanie z przesłaniem akcji Sprzątanie Świata
• Doskonalenie umiejętności nazywania kolorów
• Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
• Drzewo w różnych porach roku – praca plastyczna.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
• Ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej wyrazów

TYDZIEŃ IV: Bezpieczny przedszkolak
Dbałość o bezpieczeństwo
• poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
• zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
• poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
Środki transportu i ruch drogowy
• Poznawanie wybranych znaków drogowych
• Poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia
• Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
• Rozbudzanie zainteresowań motoryzacyjnych. Nazywanie i opisywanie wyglądu pojazdów.
• Poznawanie znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia. Rysowanie znaków drogowych po śladach.
• Zabawa z piosenką Każdy chciałby być kierowcą.