Grupa III Sówki

Liczba odwiedzających: 1254

Wychowawca grupy:

  • Mirosława Wardal
  • Aleksandra Rębecka
  • Anna Dąbrowska

Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

Zajęcia dodatkowe, dyżur z wychowawcą oraz programy realizowane w grupie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

TYDZIEŃ I: Polskie symbole narodowe
● Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
● Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
● Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.
● Dostrzeganie różnic w wyglądzie flag narodowych innych krajów
● Poznawanie nazw miast polskich
● Poznawanie zawodów ludzi ,którzy dbają o nasze bezpieczeństwo (strażak)
● Poznanie pracy strażaka, przypomnienie numerów alarmowych.
● Doskonalenie umiejętności wycinania.
● Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
● Organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu
● Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych (praca pt. "Syrenka”)
● Oglądanie zdjęć, widokówek przedstawiających Warszawę.
● Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej Wars i Sawa.

TYDZIEŃ II: Muzyka jest wszędzie
• Słuchanie utworów muzycznych w wykonaniu orkiestry
• Śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.
• Wyrażanie muzyki ruchem
• Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych
• Zabawa holenderska „Ja jestem muzykantem”
• Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
• Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
• Wzbogacanie słownictwa – nazywanie różnych instrumentów
• Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
• Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
• Przygotowanie do cwału bocznego.
• Zapoznanie z zawodem muzyka i dyrygenta
• Wyjaśnienie znaczenia słowowa orkiestra.
• Podejmowanie prób liczenia, osłuchiwanie się z liczebnikami głównymi
• Rozwijanie kreatywności w trakcie tworzenia prac plastycznych (Wesołe instrumenty)

TYDZIEŃ III: Wiosenna łąka
• Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na omawiane tematy
• Oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno
• Doskonalenie umiejętności poruszania się przy muzyce
• Utrwalanie wiedzy na temat dbania o przyrodę (nieniszczenie roślin)
• Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
• Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych w bezpośredniej obserwacji
• Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
• Budowanie świadomości na temat pożyteczności pszczół, pokonywanie strachu przed owadami oraz pomoc pszczołom w ich przetrwaniu
• Zapoznanie z pracą pszczelarza.
• Zabawa w kole pt. Mała pszczoła
• Nazywanie zwierząt żyjących na łące
• Ćwiczenia ortofoniczne
• Wykonanie pracy plastycznej pt. Ul oraz pracy pt. Mieszkańcy łąki”

TYDZIEŃ IV: Święto rodziców
Nasze rodziny
• Podawanie informacji na temat swojej rodziny
• Podawanie informacji, jak mają na imię, mama, tata
• Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.
• Rozwijanie zainteresowań
• Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
• Dziecko prezentuje własne umiejętności – śpiewa piosenki, recytuje wiersz uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.
• Zapoznanie z pracą rodziców
• Uświadamianie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka
• Poznawanie zawodów swoich rodziców
• Zaspakajanie ciekawości dzieci
• Rozwijanie orientacji przestrzennej
• Kształtowanie umiejętności współdziałania
• Stwarzanie sytuacji sprzyjających do wypowiadania się na forum grupy
• Wzbogacanie słownictwa czynnego
• Doskonalenie sprawności manualnej w trakcie wykonywania prac plastycznych (Praca plastyczna „Bukiet”, Wykonanie upominku dla mamy)
• Rozwijanie percepcji wzrokowej
• Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki
• Rysunek kredką pt .Moja rodzina
• Kształtowania nawyku przyjmowania właściwej postawy ciała w trakcie wykonywania różnych czynności