Grupa V Sówki

Liczba odwiedzających: 2028

Wychowawca grupy:

  • Mirosława Wardal
  • Małgorzata Jarząb

Adres e-mail: sowki@przedszkolechotomow.pl

Ramowy rozkład dnia w grupach przedszkolnych.pdf

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

TYDZIEŃ I: Mijają dni, miesiące, lata
• poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku
• wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia
• nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim
• poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku
• przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych pór roku
• rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku
• wyrabianie zdolności twórczych dzieci
• reagowanie na ustalone sygnały
• oglądanie różnego rodzaju kalendarzy i zegarów (wrócenie uwagi na stałe następstwo dni tygodnia, miesięcy i lat)
• poznawanie sposobów odmierzania czasu stosowanych dawniej i obecnie

TYDZIEŃ II: Zima i zwierzęta
Realizacja programu rocznego Przedszkolak przyjacielem zwierząt
• pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków w karmnikach
• poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
• utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających wypowiadania się
• rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
• organizowanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska
• zapoznanie z pracą leśnika
• rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
• układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
• ćwiczenie grafomotoryczne Ptaki zimą.

TYDZIEŃ III: Babcia i dziadek
• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych
• rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi
• układanie obrazków według kolejności zdarzeń.
• doskonalenie umiejętności słuchania utworu literackiego
• rozwijanie umiejętności wokalnych i recytatorskich
• nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
• dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
• uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
• wzajemne okazywanie sobie uczuć.

TYDZIEŃ IV: Projekt książka
• budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne i techniczne
• wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką
• wdrażanie do poszanowania książek
• rozwijanie umiejętności formułowania pytań
• poznawanie utworów literatury dziecięcej
• wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
• prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu
• integrowanie grupy poprzez zabawy i działania podczas pracy nad wspólną książką, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.

TYDZIEŃ V: Wyprawa na biegun północny
• wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki
• dziecko rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla Arktyki,
• dziecko opisuje sposób życia mieszkańców koła podbiegunowego
• poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją
• wzbogacenie wiedzy dzieci na temat świata zwierząt – przybliżenie zagadnień związanych z życiem zwierząt zamieszkujących obszar bieguna południowego;
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i odpowiadania na pytania ich dotyczące
• doskonalenie sprawności manualnej
• doskonalenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem (marsze, pląsy i tańce);
• pingwinowa rymowanka- zabawa ruchowo-naśladowcza
• ćwiczenia gimnastyczne – sprytne foczki
• Wyprawa na biegun północny – zajęcia matematyczne. Rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalanie znajomości figur geometrycznych
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pingwiny i kry”