Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszym przedszkolu

Liczba odwiedzających: 5329

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.


Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęte mogą być dzieci m.in.:

 • z niepełnosprawnością,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobą przewlekłą,
 • doświadczający niepowodzeń edukacyjnych,
 • będące w sytuacji kryzysowej, traumatycznej,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.


Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest:

 • dobrowolne,
 • bezpłatne,
 • organizowane na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy grupy przedszkolnej, specjalisty czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

 • Terapeuta pedagogiczny/Pedagog specjalny - Monika Mogielnicka
 • Psycholog - Ewelina Michałowska
 • Logopeda - Paulina Kolber
 • Terapeuta SI - Aleksandra Wojciechowska


Dzieci mogą zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez udział w zajęciach korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, z psychologiem lub terapeutą integracji sensorycznej poprzez:

 • zalecenie z publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej (orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinia czy opinia SI) – te dzieci będą zakwalifikowane w pierwszej kolejności,
 • uczniowie zakwalifikowani w toku badań przesiewowych przez nauczycieli specjalistów,
 • na wniosek wychowawcy grupy.


Pomocą psychologiczno-pedagogiczną są obejmowane nie tylko dzieci posiadające orzeczenie lub opinię, mogą być nią objęte wszystkie dzieci, które tej pomocy potrzebują, np. będące w trudnej sytuacji, z trudnościami adaptacyjnymi itp.


Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej w naszym przedszkolu

Dla rodziców:

 • rozmowy
 • porady
 • konsultacje

Dla przedszkolaków:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej
 • działania profilaktyczne

Kontakt ze specjalistami

 • Informacja na temat godzin pracy specjalistów zamieszczona jest na stronie internetowej naszego przedszkola – https://www.przedszkolechotomow.pl w zakładce Nasze przedszkoleGodziny pracy specjalistów
 • Podane godziny są godzinami, które obejmują całkowity czas pracy uwzględniający również prowadzone zajęcia terapeutyczne - podczas prowadzenia zajęć nie ma możliwości konsultacji z rodzicami oraz umówienia godziny spotkania;

Dyżury specjalistów w naszej placówce są ustalone wg. podanego harmonogramu:

 • Psycholog Pani Ewelina Michałowska - poniedziałek 16.30 - 17.00 oraz wtorek 8.30 - 9.00
 • Terapeuta pedagogiczny Pani Monika Mogielnicka - wtorek 8.30 - 9.00 oraz 16.30 - 17.00
 • Logopeda Pani Paulina Kolber -  wtorek 8.30 - 9.00 oraz środa 16.30 - 17.00
 • Terapeuta SI Aleksandra Wojciechowska - wtorek 8.30 - 9.00 oraz piątek 16.30 - 17.00

Spotkania prosimy umawiać przez pocztę elektroniczną - kontaktując się z odpowiednim specjalistą lub telefonicznie (poprzez sekretariat)


Obieg dokumentacji – orzeczenie o kształceniu specjalnym/opinie/ inne dokumenty, np. opinia logopedy, psychologa, rehabilitanta, ocena/diagnoza SI
 • Rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna to Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznych w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 69 (tel. 22 774-38-14 lub 766-16-99).
 • Rodzice, którzy otrzymają orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub inne dokumenty wydawane przez specjalistów z placówek niepublicznych, np. opinie logopedyczne, diagnoza/ocena SI, opinie od psychologa lub innego specjalistę dostarczają je do sekretariatu przedszkola.
 • Otrzymane dokumenty od rodziców, są niezwłocznie przekazywane przez sekretariat przedszkola wychowawcom grup oraz specjalistom zatrudnionym w placówce celem organizacji właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • W/w dokumenty są umieszczane w indywidualnej teczce dziecka.
 • Rodzic dziecka, które zostało zakwalifikowane do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostaje poinformowany na piśmie o zaplanowanych formach pomocy, jej okresie udzielenia oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 • Po wyrażeniu zgody przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • W celu otrzymania opinii o dziecku od nauczycieli lub specjalistów rodzice występują o jej wydanie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sekretariacie przedszkola (wniosek do pobrania).
 • Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby/osób sporządzającej dokument.
 • Kopię wydanej informacji przechowuje się w dokumentacji przedszkola.

W celu zakwalifikowania dziecka na terapię Integracji Sensorycznej należy dostarczyć:

 • ocenę lub diagnozę procesów Integracji Sensorycznej z zaleceniami do terapii wydaną przez terapeutę SI,
 • w/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty jego dostarczenia,
 • zalecenia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane w pierwszej kolejności.

Dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną
 • przynoszą do przedszkola zeszyt (może być format A5 lub A4),
 • przedszkolaki, które uczęszczały na zajęcia w latach ubiegłych mogą kontynuować zeszyt z lat ubiegłych,
 • do zeszytu wklejane będą ćwiczenia do utrwalenia i ćwiczeń w domu.


Czym dokładnie zajmują się specjaliści w naszym przedszkolu? Czy są potrzebni?

Zajęcia z terapeutą pedagogicznym, czyli zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Terapia pedagogiczna zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi jest ukierunkowana na korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń psychoruchowych dziecka, jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu i szkole. Zajęcia dedykowane są dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

Zajęcia są polecane dzieciom, które mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu.

Specjaliści pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności: naukę czytania, pisania, liczenia poprzez:
 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
 • polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie funkcji słuchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • poprawę umiejętności czytania,
 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonalenie umiejętności pisania,
 • poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych.


Zajęcia z psychologiem

Pierwszym etapem pracy psychologa jest obserwacja wszystkich dzieci w grupie. Ich zachowań oraz reakcji na różne sytuacje pojawiające się w relacjach z innymi. Obserwacja dzieci w grupach odbywa się zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak
i zabawy swobodnej.

Psycholog obserwuje mocne i słabsze strony dziecka. Może stwierdzić, które dzieci są bardzo odważne, sprytne i przebojowe, a które nieśmiałe, wycofane czy agresywne. Może wychwycić także różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe czy problemy zdrowotne dziecka, których rodzice mogą nie zauważyć. Reaguje w sytuacjach trudnych, udziela wskazówek wychowawcom dotyczących postępowania z danym problemem.

W kolejnych etapach dokonywane jest diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. W razie potrzeby kieruje na konsultację z innymi specjalistami.

Psycholog organizuje zajęcia terapeutyczne oraz pomoc indywidualną – są to działania ukierunkowane na konkretne dziecko i jego problem.

Zajęcia mają charakter zabaw ogólnorozwojowych, wspierających prawidłowy rozwój dziecka. Podczas zajęć szczególną uwagę przywiązujemy do rozwijania funkcji poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć, logiczne myślenie), kompetencji emocjonalno- społecznych.

Rodzic może również poprosić o spotkanie i rozmowę z psychologiem, kiedy zauważa zachowania dziecka, których ani psycholog, ani wychowawca nie są w stanie zaobserwować.


Zajęcia logopedyczne 

Logopeda to terapeuta, który zajmuje się: kształtowaniem prawidłowej mowy w trakcie jej rozwoju, usuwaniem wad wymowy, a także uczeniem mowy w sytuacji jej braku. Praca logopedy nie ogranicza się tylko do korygowania wad wymowy (dyslalia). Pracuje również z dziećmi np. z uszkodzonym narządem słuchu, z dziećmi z wadami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzonym rozwojem mowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań logopedy pracującego w przedszkolu należy:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów.
Terapia logopedyczna odbywa się w formie zabawy, jest dostosowana do wieku i możliwości każdego dziecka. Zajęcia są grupowe ( 2 3 osobowe), wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenie ( terapia indywidualna). W trakcie zajęć prowadzone są m.in. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, oddechowy, fonacyjny; ćwiczenia artykulacyjne mające na celu wywołanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek, a także ćwiczenia poszerzające słownik czynny i bierny.


Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia sensoryczna ma na celu pomoc dzieciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwijającą się umiejętnością integracji bodźców sensorycznych. Jej zadaniem jest nauczenie dziecka jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe i oswojenie go z różnorodnością świata. Ilość doświadczeń zmysłowych jest dostosowana do charakteru i rodzaju zaburzeń dziecka.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany terapeuta integracji sensorycznej w przystosowanej do tego sali, która spełnia określone wymogi i posiada specjalistyczne przyrządy.

Pomoce do Integracji Sensorycznej to różnorodne huśtawki, trampolina, drabinki gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, równoważnia, piłki gimnastyczne, które służą głównie stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Terapeuta SI wykorzystuje także masę drobnych pomocy sensorycznych stymulujących zmysł dotyku, wzroku i słuchu np. masy plastyczne, ryż, makaron, gniotki, instrumenty muzyczne, pomoce o różnej fakturze.

Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:
 • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
 • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
 • opóźnionego rozwoju mowy;
 • opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
 • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
 • nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna)Akty prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej: