Programy

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „NASZE PRZEDSZKOLE”

Przedszkole realizuje program autorstwa M. Kwaśniewskiej W. Żaby - Żabińskiej pod tytułem „Nasze Przedszkole”.

Program ten został wyróżniony i nagrodzony przez MEN. Program spełnia wszystkie treści kształcenia określone w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17). Uzyskał ponadto pozytywną ocenę Rady Pedagogicznej oraz został wpisany do Zestawu Programów.            

 

PROGRAMY WŁASNE AUTORSTWA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA

PROGRAM WYCHOWAWCZY „JAK PRZECIWDZIAŁAĆ AGRESJI”

Zachowania agresywne u dzieci niepokoją zarówno rodziców, nauczycieli jak i same dzieci. Dzieci najłatwiej i najczęściej uczą się zachowań agresywnych poprzez naśladownictwo i modelowanie (dorośli-rodzice, grupa rówieśnicza, telewizja, komputer, gry). Jednym z warunków powodzenia programu jest dobrze przebiegająca współpraca wychowawców z rodzicami, gdyż praca w przedszkolu stanowi jedynie uzupełnienie działań i wysiłków rodzinnych w radzeniu sobie m.in. z agresją. Głównym celem programu jest rozpoznanie i przeciwdziałanie każdemu przejawowi agresji wśród dzieci.

 W ramach pracy z wychowankiem realizowane są następujące cele:

 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy – wszyscy członkowie mają takie samo prawo do zabawy i nauki,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • kształtowanie umiejętności zgodnej pracy i zabawy w grupie,
 • zapoznanie z pojęciem reguła, norma,
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami przedszkolaka,
 • wprowadzanie elementów Konwencji Praw Dziecka, 
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych, 
 • rozwijanie umiejętności właściwej oceny zachowania innych,
 • kształtowanie pozytywnych wzorców postępowania,
 • zapoznanie z właściwymi sposobami wyrażania uczuć,
 • kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.                                                                                      

 

PROGRAM PROFILAKTYKI „SMACZNIE I ZDROWO”

Program profilaktyki przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców o konieczności stosowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Właściwe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. W znacznej mierze ma decydujący wpływ na jego dalszy rozwój. Nieprawidłowe żywienie powoduje natomiast zaburzenia procesów wzrastania i biologicznych procesów życiowych.

Duży wpływ na prawidłowe żywienie dziecka ma spożywanie posiłków w przedszkolu. Jednym z zadań przedszkola jest zapewnienie dzieciom odpowiednich posiłków dostarczających niezbędnych składników odżywczych oraz wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych na całe życie. Bardzo ważną sprawą jest przekazywanie prawidłowych nawyków żywieniowych, korygowanie złych przez osoby dorosłe zarówno w domu jak i w przedszkolu. Ukształtowane nawyki i przyzwyczajenia związane ze sposobem odżywiania, spożywania posiłków w wieku przedszkolnym rzutują na całe życie.

Cele główne programu:

 • wdrażanie dzieci do stosowania się do zasad zdrowego odżywiania, podkreślenie roli właściwego odżywiania,
 • ukazywanie konsekwencji niezdrowego odżywiania się,
 • wyrabianie nawyków higienicznych u dzieci,
 • zachęcanie rodziców do współdziałania z dziećmi na rzecz profilaktyki zdrowego odżywiania się.                                                                                                                         

 

PROGRAM ROZWOJU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ „RADOŚĆ DZIECIĘCEGO TWORZENIA”

W każdym dziecku kryją się jakieś zdolności, kreatywność i wyobraźnia, trzeba je tylko rozwijać i wspierać. Każde dziecko jest kimś szczególnym, niepowtarzalnym. Niektóre dzieci maja określony talent w jednym kierunku(np. muzyczny, plastyczny), inne wykazują zdolności w wielu dziedzinach. Niektóre zdolności mogą drzemać w zakamarkach umysłu niewykorzystane przez całe życie, gdyż nie zostały zauważone i odpowiednio ukształtowane. Dlatego należy dawać dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania swoich możliwości.

Cele programu:

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych,
 • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy,
 • respektowanie indywidualności każdego dziecka,
 • wychowanie dzieci na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej,
 • włączanie rodziców w odkrywanie i rozwijanie zdolności dziecka.

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM  PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ „AKADEMIA AQUAFRESH”

Przedszkole przystąpiło we wrześniu do realizacji programu, który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Celem akcji jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszanie problemu próchnicy u dzieci. W ramach realizacji programu Akademii Aquafresh przedszkole otrzymało bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych, które sprawią, że zajęcia dla najmłodszych będą ciekawsze i atrakcyjniejsze. Bohaterowie Akademii Pastusie: Milky, Lilly i Billy zachęcają do mycia zębów poprzez zabawę i zadania edukacyjne.

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLA”

Program „Bezpieczne Przedszkole” skierowany jest do dzieci, rodziców, pracowników przedszkola oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powstał on na bazie współpracy z rodzicami, środowiskiem, w oparciu o literaturę, a przede wszystkim na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Program zawiera treści zgodne z nową podstawą programową, kładąc główny nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo. Uczestnikami programu „Bezpieczne przedszkole” są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, rodzice, personel przedszkola oraz instytucje wspierające. Realizacja programu obejmuje okres 3 lat.

Treści oraz zadania zawarto w 4 częściach:

 • Odpowiedzialny rodzic
 • Współpraca z rodzicami
 • Bezpieczne przedszkole
 • Bezpieczny przedszkolak

Cel główny programu – przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo.

Realizacja celów wymaga stosowania różnych metod oraz form organizacyjnych procesu edukacyjnego. Program zawiera propozycje metod oraz form, które przybliżą przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

PROGRAM EDUKACYJNY „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!”

Program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Partnerami merytorycznymi programu  jest Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.

Podczas prowadzonych zajęć dzieci poznają zasady zdrowego żywienia, poszerzają wiedzę na temat roli wody w przyrodzie, dowiadują się o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ODKRYWAM ŚWIAT”

Istotą innowacji jest praca metodą  projektów, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju. Uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi, pozwala na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację, a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy. Wybór tematu jest zależny od zainteresowań dzieci i odnosi się do ich doświadczeń życiowych, co jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy.  

Metoda projektów to pogłębione podejście do tematu o charakterze badawczym. Dzieci wspólnie z nauczycielem wybierają temat badań, planują miejsca zajęć terenowych oraz rozmowy z ekspertami również decydują o przebiegu projektu i jego zakończeniu. Zdaniem Gandyni „Projekty stanowią swoisty kręgosłup doświadczeń edukacyjnych dzieci i nauczycieli. U ich podstaw leży głębokie przekonanie, że uczenie się poprzez działanie ma wielką wartość, a dyskusje w grupie oraz powrót do wcześniejszych pomysłów i doświadczeń to najlepszy sposób na zdobywanie oraz poszerzanie wiedzy”.

Jest to metoda czynna, dająca dzieciom swobodę odkrywania, inicjowania własnych zainteresowań. Obserwacja naszych wychowanków oraz wielkie zaangażowanie w projekty rodziców zainspirowała nas do napisania innowacji „Odkrywam świat”. Dzieci czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w działaniu i odkrywaniu informacji. Zdobywanie wiedzy poprzez działanie jest dla nas i naszych wychowanków sensem każdego dnia.

Cele ogólne:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,
 • kształtowanie zachowań prospołecznych ukierunkowanych na działanie w grupie.