Rekrutacja 2017/18

 INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z BRAKIEM WOLNYCH MIEJSC PRZEDSZKOLE NIE PROWADZI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

Z harmonogramem i zasadami rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w Gminie Jabłonna na rok szkolny 2017/18 można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Jabłonna

http://www.jablonna.pl/?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=3606

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja dotyczy dzieci z rocznika: 2012, 2013, 2014

 

KRYTERIA REKRUTACJI

ETAP PIERWSZY

(kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko z rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

2.

Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka

3.

Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono niepełnosprawność

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka

4.

Dziecko matki i ojca, wobec których orzeczono niepełnosprawność

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka

5.

Dziecko posiadające rodzeństwo niepełnosprawne

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka

6.

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka

7.

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka

 

ETAP DRUGI

(kryteria określone uchwałą Nr XXXII/303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r.

1.

Dziecko, którego rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym

w przypadku obojga rodziców - 10 pkt

w przypadku jednego rodzica - 5 pkt

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; Zaświadczenie uczelni/szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

2.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej - 10 pkt

Zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej

3.

Dziecko, którego rodzice mieszkają w Gminie Jabłonna i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych wg miejsca zamieszkania w

przypadku obojga rodziców - 10 pkt

w przypadku jednego rodzica - 5 pkt

Kopia pierwszej strony PIT-u za 2016 rok oraz dokument potwierdzający złożenie zeznania podatkowego np. prezentata US, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym lub oddziale szkolnym w szkole podstawowej do którego składany jest wniosek (w roku szkolnym, którego rekrutacja dotyczy) - 3 pkt

Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu przez rodzeństwo w roku szkolnym 2017/18  edukacji w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie

5.

Dochód na osobę w rodzinie:

a) w przypadku dochodu w wysokości minimalnej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2016 r. poz. 1518 i 1579) – 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

6.

Dziecko obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 40 pkt

 

 rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Złożenie podpisanego wniosku przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

W przypadku złożenia wniosku do innych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (maksymalnie trzy z uwzględnieniem Przedszkola Gminnego w Chotomowie) należy podać, do których złożono wnioski w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. We wszystkich złożonych wnioskach kolejność musi być taka sama.

 

Dochód na osobę w rodzinie:

Na podstawie art. 131 ust. 9,10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59) pod pojęciem dochodu, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:

1)  zażądać złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach,

2)  zwrócić się do Wójta Gminy Jabłonna o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Wójt Gminy Jabłonna w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

1)  korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

2)  może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

3)  może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI PODSTAWOWEJ

Termin

Opis czynności

28 marca – 3 kwietnia 2017 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18 przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Chotomowie

4- 19 kwietnia 2017 r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Gminnego w Chotomowie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 maja 2017 r., godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 maja od godz.14.00-19 maja 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

22 maja 2017 r., godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23-29 maja 2017 r. -

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

(w przypadku wolnych miejsc)

Termin

Opis czynności

9 – 14 czerwca 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 czerwca 2017 r., godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 czerwca od godz.14.00 – 28 czerwca 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

29 czerwca 2017 r. godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 czerwca – 6 lipca 2017 r.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia

Dyrektor przedszkola w terminie 7 dni od otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rozpatruje odwołanie.

 

Przy składaniu dokumentów konieczne jest okazanie:

  • aktu urodzenia dziecka,
  • dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Jabłonna.

 

Przyjmowanie, wydawanie dokumentów związanych z rekrutacją:

od 28 marca 2017 r. w godz. 8.00-16.00

w dniach 29 marca oraz 5 i 6 kwietnia w godz. 9.00-17.00

w dniach 30 marca oraz 7 i 13 kwietnia w godz. 7.30-15.30

tel. 22 772 20 02

 

Istnieje możliwość zwiedzenia przedszkola w dniu 5 i 6 kwietnia 2017 r. w godz. 15.30 -17.00.

Terminy zebrania z rodzicami oraz dni adaptacyjnych zostaną podane 15 maja 2017 r.

 

 dokumenty do pobrania :

deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego

wniosek rekrutacyjny

wzory oświadczeń

potwierdzenie woli korzystania z przedszkola

 

w sekretariacie przedszkola:

- deklaracje o kontynuowaniu: od 27 marca 2017 r.

- wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami od 3 kwietnia 2017 r.