Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Rozpoczyna się rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, w roku 2018/2019.

Zgodnie z zapisami art. 132 ustawy-Prawo oświatowe do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej gminy. 

I. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych niż liczba wolnych miejsc, na podstawie art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.69 z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
przy czym powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt1 ustawy-Prawo oświatowe dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów są odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXII / 303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


1.

Dziecko, którego rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym

 

w przypadku obojga rodziców - 10

 

w przypadku jednego rodzica - 5

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; Zaświadczenie uczelni/szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

2.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej

10

Zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej

3.

Dziecko, którego rodzice mieszkają w Gminie Jabłonna i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych wg miejsca zamieszkania w

 

przypadku obojga rodziców - 10

 

w przypadku jednego rodzica - 5

Kopia pierwszej strony PIT-u za ubiegły rok oraz dokument potwierdzający złożenie zeznania podatkowego np. prezentata US, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym lub oddziale szkolnym w szkole podstawowej do którego składany jest wniosek (w roku szkolnym, którego rekrutacja dotyczy)

3

Oświadczenie rodzica; potwierdza dyrektor przedszkola szkoły

5.

Dochód na osobę w rodzinie:

a) w przypadku dochodu w wysokości minimalnej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2006 r. Nr 139 poz. 9982 ze zm) – 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

0-1

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

6.

Dziecko obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

40

 

  III. Harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków i potwierdzeń oraz ogłoszenia wyników rekrutacji, ustalono w Zarządzeniu nr 14/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Lp.

Rodzaj Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

1 – 7 marca 2018 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

8 – 28 marca 2018 r.

21 - 28 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 kwietnia 2018 r., godz.15

29 maja 2018 r., godz.15

4. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

20 - 24 kwietnia 2018 r.

30 maja - 5 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2018 r., godz.15

6 czerwca 2018 r., godz.15

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

27 kwietnia - 9 maja 2018 r.

7 - 12 czerwca 2018 r.

7.

Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU:

1. Dziecko do przedszkola zapisują rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Podczas zapisu rodzic lub prawny opiekun powinien posiadać:

a)wypełniony wniosek o przyjecie do przedszkola wraz z załącznikami

b)dokument tożsamości jednego z rodziców (do wglądu)

c)skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)

 Uwaga!

Rekrutacja nie dotyczy dzieci już zapisanych do przedszkoli gminnych i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
W tych przypadkach wystarczające jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 

Do pobrania:

Wniosek rekrutacyjny do przedszkola -> pdfdocx

Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola -> pdfdocx

Oświadczenia -> pdfdocx