Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO)

Liczba odwiedzających: 324
Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych jest Gminny Żłobek w Chotomowie reprezentowany przez Dyrektora Żłobka-Monikę Bagińską z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów.
2. Moje i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Statutu Gminnego Żłobka wynikającego z Uchwały XXVII/326/2021 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Chotomowie- na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) .
3. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy żłobka oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w przyszłości umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Moje i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
• Rekrutacji oraz okresu uczęszczania dziecka do żłobka, a po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa;
5. Mam prawo do:
• żądania od administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych,
• sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
• usunięcia przetwarzanych danych,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie narusza przepisy RODO,
6. Moje i dziecka dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Moje i dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
8. Moje i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i systemach informatycznych.