Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO)

Liczba odwiedzających: 2526

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1.Administrator Danych Osobowych

 • Administratorem danych jest Gminny Żłobek w Chotomowie reprezentowany przez Dyrektora Żłobka-Monikę Bagińską z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, tel. 22 7722002 e-mail: zlobek@przedszkolechotomow.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Grzegorzem Szajerka za pomocą adresu e – mail: iod@przedszkolechotomow.pl
3. Podstawa prawna przetwarzania
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana, dzieci/dziecka dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności :
 1. art. 6 ust. 1 pkt. b RODO w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złożenie wniosku w procesie rekrutacji) w celu świadczenia opieki żłobkowej,
 2. art. 6 ust. 1 pkt. c RODO w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa w związku z art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952) w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki, art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) w celu przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu oraz w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w związku z wyrażoną przez opiekunów prawnych zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych oraz dzieci w zakresie wizerunku, głosu, prac plastycznych, dzieci, relacji z wydarzeń Żłobka w celu publikacji na stronie www Żłobka, oraz materiałach promocyjnych,
 4. jeżeli zajdzie potrzeba Pani/Pana dane będą przetwarzane – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w szczególności w celach: rozpatrzenia skarg, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do komunikacji telefonicznej i elektronicznej, w tym z użyciem formularza kontaktowego,
4. Cel przetwarzania
 • Pani/Pana dzieci/dziecka dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie zgody lub co celów sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa a w przypadku monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia.
5. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana ,dzieci/dziecka danych osobowych mogą mieć:
 1. upoważnieni pracownicy Przedszkola Gminnego w Chotomowie oraz Gminnego Żłobka w Chotomowie,
 2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie i Gminnego Żłobka w Chotomowie,
 3. podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

6. Okres przechowywania

 • Pani/Pana, dzieci/dziecka dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych określone w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a w przypadku monitoringu wizyjnego 7 dni od zarejestrowania danych w monitoringu wizyjnym, po tym terminie dane w systemie monitoringu wizyjnego są usunięte automatycznie.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 1. Prawo dostępu do danych osobowych
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).
  W zakresie wynikającym z przepisów prawa może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 2. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Dobrowolność podania danych osobowych
 1. Podanie przez Panią/Pana, dzieci/dziecka danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym w szczególności do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.
 2. Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania, poza wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.
9. Profilowanie i przekazywanie do państw trzecich
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz przekazywane do państw trzecich.
10. Forma przetwarzania
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i systemach informatycznych.
11.Monitorig wizyjny
 • Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem teren wokół budynku przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie oraz wybrane pomieszczenia w budynku. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone przy wejściach znaki graficzne (piktogramy).