Grupa VI Misie

Liczba odwiedzających: 1349
Wychowawcy grupy:

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

  Adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.pl  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

  TYDZIEŃ I Niby tacy sami, a jednak inni.
  • poznawanie kultur innych narodów, szanowanie odmienności innych ludzi
  • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp., niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem
  • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
  • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
  • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
  • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
  • pojmowanie, czym są prawa i obowiązki dziecka i z czym się wiążą
  • celebrowanie Dnia Dziecka
  • czytanie całościowe wyrazów –nazw obrazków (lub równoważników zdań)
  • rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter
  • udział w zabawach ruchowych i plastycznych
  • przestrzeganie ustalonych reguł i zasad

  TYDZIEŃ II Wkrótce idziemy do szkoły
  • kształtowanie pozytywnego obrazu szkoły i szkolnych obowiązków
  • obserwowanie zmian cieczy podczas eksperymentów chemicznych z wodą, octem i sodą
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej i zainteresowania światem nauki
  • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania pod opieką osoby dorosłej
  • rozwijanie ogólnej sprawności i wytrzymałości organizmu
  • utrwalanie sposobów mierzenia i odczytywania czasu
  • nabywanie umiejętności kodowania i planowania własnych działań
  • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie pamięci rytmiczno-ruchowej
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i samoświadomości dotyczącej dalszej edukacji w szkole
  • określanie cech prawdziwego przyjaciela, tworzenie mapy myśli
  • rozwijanie empatii i zdolności motywacyjnych
  • tworzenie sytuacji sprzyjających integrowaniu się dzieci, odczuwaniu radości ze wspólnego pobytu w grupie, wzajemnego obdarowywania się prezentami bez pominięcia żadnego dziecka
  • kształtowanie postawy otwartości i tolerancji
  • rozwijanie uzdolnień plastycznych i poczucia estetyki podczas wykonania prezentu dla kolegi/ koleżanki z grupy na pożegnanie przedszkola
  • poznanie budynku szkoły, zapoznanie z nauczycielkami klas pierwszych, oswajanie emocji towarzyszących dzieciom, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole
  • doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej,
  • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
  • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł gry
  • kształtowanie umiejętności manifestowania swoich emocji w sposób akceptowany w grupie oraz umiejętność godzenia się z przegraną
  • ćwiczenie refleksu i spostrzegawczości

  TYDZIEŃ III Wakacyjne podróże
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem
  • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
  • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek –Wisły i Odry, morza –Bałtyku, gór –Tatr
  • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania
  • poznawanie wybranych środków transportu
  • poznawanie i nazywanie kontynentów, odszukanie ich na globusie
  • nabywanie doświadczeń w posługiwaniu się nową techniką plastyczną- rysowanie piaskiem
  • tworzenie prostej zabawki latającej- spadochronu
  • wykonywanie doświadczeń i eksperymentów z wodą i powietrzem
  • poznanie jednostek pomiaru cieczy, określanie pojemności, szacowanie ilości wody w naczyniach, obserwowanie, doświadczanie, wnioskowanie
  • rozwiązywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek
  • porównywanie wyglądu przedmiotów, pojazdów, zwierząt, roślin
  • analiza, synteza, porównywanie, klasyfikowanie przedmiotów i ilustracji
  • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba –woda –statek...)
  • czytanie całościowe wyrazów, nazw obrazków (lub równoważników zdań)
  • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
  • różnicowanie prawej strony i lewej strony
  • posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
  • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
  • udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych
  • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania

  TYDZIEŃ IV Wkrótce wakacje
  •  uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu,
  • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała,
  • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji,
  • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych,
  • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
  • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu,
  • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania,
  • określanie sytuacji wywołujących różne emocje,
  • traktowanie niepowodzenia jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu
  • kontrolowanie własnych zachowań,
  • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
  • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności,
  • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach,
  • odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.
  • czytanie całościowe wyrazów –nazw obrazków (lub równoważników zdań),
  • orientowanie się na kartce papieru,
  • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego,
  • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej,
  • odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem,
  • czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym,
  • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i więcej, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
  • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji

  TYDZIEŃ V Pożegnania nadszedł czas…
  • poznanie zabaw, w które bawili się rodzice i dziadkowie
  • ćwiczenie spostrzegawczości, refleksu, sprytu
  • rozwijanie sprawności ruchowej
  • rozwijanie małej motoryki
  • doskonalenie umiejętności planistyczno- matematycznych
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych
  • rozwijanie odporności emocjonalnej
  • zachęcanie do podtrzymywania więzi z poznanymi dziećmi w przedszkolu i z paniami
  • nabywanie umiejętności wyrażania swoich emocji
  • kształtowanie umiejętności językowych podczas składania sobie życzeń i żegnania się z przedszkolem, dziećmi i paniami.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • 4 season – poznajemy pory roku
  • Weather – pogoda zimą.
  • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poznanych piosenek – reagowanie na polecenia.