Grupa VI Misie

Liczba odwiedzających: 307
Wychowawcy grupy:

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

  Adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.pl
  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  TYDZIEŃ I „ To jestem ja.
  • powitanie dzieci w przedszkolu
  • poznanie nowych dzieci w grupie
  • prowadzenie zabaw integrujących grupę
  • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie nowej sali i otoczenia
  • ustalenie zasad bezpiecznego pobytu w sali i w innych pomieszczeniach
  • kształtowanie nawyków higienicznych, a szczególnie staranne mycie rąk
  • poznawanie narządów zmysłów
  • utrwalanie nazw części ciała oraz rozwijanie orientacji w lewej i prawej stronie
  • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
  • wprowadzenie pojęcia sylaba
  • rozwijanie mowy oraz słuchu fonematycznego
  • zapoznawanie z zapisem swojego imienia
  • rozwijanie sprawności ruchowej
  • poznawanie ważniejszych regionów Polski
  • rozwijanie sprawności manualnej
  • umuzykalnianie dzieci

  TYDZIEŃ II „ Moja grupa”
  • kształtowanie przynależności do grupy przedszkolnej
  • ustalenie zasad kontraktu grupowego
  • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie
  • wdrażanie do dbania o ład i porządek wokół siebie
  • rozwijanie orientacji przestrzennej
  • doskonalenie umiejętności liczenia oraz porównywania liczebności zbiorów
  • wprowadzenie pojęcia głoska
  • rozwijanie sprawności manualnej
  • rozwijanie sprawności ruchowej

  TYDZIEŃ III „Moja droga do przedszkola”
  • poznawanie zasad ruchu drogowego
  • utrwalanie zasad bezpiecznego przechodzenia po przejściu dla pieszych
  • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych
  • utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych
  • rozwijanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni- w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu
  • zapoznawanie z zawodem policjanta
  • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki
  • kształtowanie postaw proekologicznych poprzez włączenie się do akcji „Sprzątanie świata”

  TYDZIEŃ IV „W przedszkolu bawimy się i uczymy”
  • dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem poprzez udział w obchodach Światowego Dnia Przedszkolaka
  • kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział w obchodach Międzynarodowego Dnia bez Samochodu
  • rozwijanie umiejętności wokalnych oraz tanecznych poprzez udział w uroczystości „ Bal jesieni” z okazji nadejścia nowej pory roku
  • nauka na pamięć wiersza H. Zdzitowieckiej „ Gdzie jesteś, jesieni ?”
  • rozpoznawanie oznak nadchodzącej jesieni
  • utrwalenie znajomości pór roku i ich charakterystycznych cech
  • nabywanie doświadczeń logicznych i emocjonalnych potrzebnych do zrozumienia sensu gry „ściganki”, poznawanie kolejnych etapów konstruowania gier typu „ ściganka”
  • rozwijanie umiejętności rysowania postaci człowieka z dbałością o szczegóły
  • doskonalenie orientacji w schemacie ciała człowieka
  • prowadzenie zabaw integrujących grupę
  • rozwijanie współpracy i prawidłowych relacji w grupie
  • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad

  TYDZIEŃ V „ Jesień w lesie”
  • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym –lasem
  • ukierunkowanie uwagi dzieci na obserwowanie oznak jesieni w lesie
  • dostrzeganie walorów estetycznych przyrody w okresie jesieni
  • utrwalenie i przypomnienie wiadomości na temat zawodu leśniczego
  • utrwalenie znajomości pór roku i ich charakterystycznych cech
  • przypomnienie zasad prawidłowego zachowania podczas spaceru po lesie
  • utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat budowy drzew oraz liści
  • rozpoznawanie wybranych gatunków drzew oraz ich owoców, liści
  • poznawanie wybranych gatunków grzybów i zagrożeń związanych z ich zbieraniem i spożywaniem(grzyby jadalne i trujące)
  • prowadzenie obserwacji i zabaw badawczych
  • doskonalenie przeliczania oraz porównywania liczby elementów w zbiorze
  • rozwijanie umiejętności tworzenia sekwencji rytmicznych- układanie przedmiotów, rytmy muzyczne