Grupa VI Misie

Liczba odwiedzających: 586
Wychowawcy grupy:

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

  Adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.pl  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

  TYDZIEŃ I „ W moim domu”
  • wprowadzenie litery „i”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  • prowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
  • rozwijanie umiejętności rozróżniania samogłosek i spółgłosek
  • czytanie sylab i wyrazów według indywidualnych możliwości dzieci
  • utrwalanie poznanych liter
  • rozwijanie zainteresowań technicznych( poznawanie historii powstania świecy i różnego rodzaju lamp)
  • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu
  • rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
  • rozumienie bezwzględnego zakazu zabawy zapałkami oraz zachowywania ostrożności w kontakcie z ogniem
  • poznawanie zwierząt hodowanych w domu, określanie warunków, w jakich żyją oraz omawianie sposobu opiekowania się nimi
  • kształtowanie pojęcia liczb „4” i „5” oraz ich zapisu
  • doskonalenie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych
  • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów według podanej liczby
  • kreślenie poznanych liter i cyfr po śladzie i samodzielnie
  • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych według założeń rocznego programu gimnastyki profilaktyczno-korekcyjnej „ Trzymaj się prosto”

  TYDZIEŃ II „Polska to moja Ojczyzna. Realizacja projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała” oraz programu rocznego „Moja mała Ojczyzna”.
  • kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do Ojczyzny
  • kształtowanie przynależności regionalnej i narodowej
  • przekazanie informacji na temat obchodów Narodowego Święta Niepodległości
  • utrwalanie znajomości symboli narodowych- godło, flaga i hymn Polski
  • rozwijanie umiejętności śpiewu hymnu Polski z zachowaniem postawy na baczność
  • poznanie historii powstania Chotomowa- dostrzeganie jego specyfiki kulturowej, historycznej i przyrodniczej
  • udział dzieci w przygotowanie dekoracji sali z okazji święta 11 listopada
  • poznawanie litery „t”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  • kształtowanie pojęcia liczby „0” i poznanie jej zapisu
  • kreślenie poznanych liter i cyfr po śladzie i samodzielnie
  • ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów

  TYDZIEŃ III „Mam prawa i obowiązki”
  • przekazanie informacji na temat obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
  • zapoznanie z prawami dziecka w oparciu o literaturę oraz plansze demonstracyjne
  • wprowadzenie litery d: małej i wielkiej, pisanej i drukowanej
  • układanie modeli dźwiękowych wyrazów z zaznaczeniem samogłosek i spółgłosek
  • czytanie sylab, wyrazów oraz zdań według indywidualnych możliwości dzieci
  • wprowadzenie znaków matematycznych:=, >,<
  • poznawanie cech trójkąta, utrwalanie nazw i wyglądu poznanych figur geometrycznych
  • doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
  • rozumienie konieczności wypełniania obowiązków wynikających z posiadania zwierząt domowych
  • kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt
  • ćwiczenia graficzne: kreślenie liter, cyfr oraz szlaczków

  TYDZIEŃ IV „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
  • nauka na pamięć wiersza B. Szelągowskiej „ Zdrowym być”
  • zapoznanie z literą k: małą i wielką, pisaną i drukowaną
  • układanie modeli dźwiękowych wyrazów z zaznaczeniem samogłosek i spółgłosek
  • czytanie sylab, wyrazów, zdań wyrazowo- obrazkowych według indywidualnych możliwości dzieci
  • kreślenie litery „k” oraz innych poznanych liter, kreślenie szlaczków
  • kształtowanie pojęcia liczby „6” oraz poznanie jej zapisu cyfrowego
  • rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych
  • poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu człowieka
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie
  • poznanie wpływu przestrzegania zasad higieny, racjonalnego żywienia oraz ruchu dla zdrowia
  • poznanie korzyści wynikających z faktu, że jest się zdrowym
  • zapoznanie z pracą lekarzy różnych specjalności: pediatra, stomatolog, laryngolog, okulista
  • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby
  • poszerzanie słownictwa dzieci  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

  Tydzień 1, 2 WEATHER

  • Wprowadzenie słownictwa określającego pogodę.
  • Utrwalenie słownictwa określającego pogodę – gry i zabawy.
  • Nauka piosenki. Wprowadzenie zwrotów i wyrażeń.
  • Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów – metoda TPR.
  • Praca z opowiadaniem/historyjką obrazkową.
  • Utrwalenie poznanego materiału – gry i zabawy.
  • Utrwalenie poznanego materiału – karta pracy.
  • Podsumowanie wiadomości z tematu WEATHER.

  Tydzień 3, 4 CLOTHES AND COLOURS
  • Wprowadzenie nazw ubrań oraz powtórzenie nazw kolorów.
  • Utrwalenie nazw ubrań oraz nazw kolorów – gry i zabawy.
  • Nauka piosenki. Wprowadzenie zwrotów i wyrażeń.
  • Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów – metoda TPR.
  • Praca z opowiadaniem/historyjką obrazkową.
  • Utrwalenie poznanego materiału – gry i zabawy.
  • Utrwalenie poznanego materiału – karta pracy.
  • Podsumowanie wiadomości z tematu CLOTHES and COLOURS.