Grupa I Biedronki

Liczba odwiedzających: 1861


Wychowawcy grupy:


 • Katarzyna Wróblewska
 • Jolanta Smolińska

  Adres e-mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl


  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  TYDZIEŃ I Przedszkole wita dzieci
  • Uroczyste powitanie dzieci w przedszkolu
  • Tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania
  • Poznawanie zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i na placu zabaw
  • Prowadzenie zabaw integrujących grupę
  • Zapoznanie z kolegami i nauczycielem, budowanie relacji w grupie
  • Zapoznawanie z pracą osób w najbliższym otoczeniu przedszkolaka
  • Poznawanie pomieszczeń przedszkolnych: sali, łazienki, szatni, stołówki
  • Zapoznawanie z zasadami funkcjonowania w grupie przedszkolnej
  • Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higieniczno - samoobsługowych

  TYDZIEŃ II Nasze zabawki
  • Zapoznawanie z kącikami zabaw w sali
  • Wdrażanie do dbania o zabawki i odkładanie ich na miejsce po skończonej zabawie
  • Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na omawiane tematy
  • Rozwijanie pamięci i aktywności muzyczno-ruchowej
  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów
  • Wdrażanie do posługiwania się pojęciami ,,duży, mały’’
  • Rozwijanie umiejętności kodowania
  • Rozwijanie koncentracji uwagi poprzez udział w zajęciach z całą grupą oraz indywidualne zabawy
  • Rozwijanie aparatu artykulacyjnego poprzez codzienne ćwiczenia oddechowe i logopedyczne
  • Rozwijanie słownictwa czynnego
  • Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki

  TYDZIEŃ III Dbamy o czystość wokół nas
  • Rozwijanie umiejętności i samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługi
  • Poznawanie zasad prawidłowego mycia rąk
  • Udział w zabawach kreatywnych z okazji Dnia Kropki
  • Poznawanie proekologicznych nawyków związanych z segregowaniem odpadów - udział w akcji „Sprzątanie świata”
  • Nabywanie umiejętności rozpoznawania materiałów, z jakich powstały wskazane odpady
  • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała
  • Rozwijanie mowy poprzez zachęcanie do wypowiedzi oraz wzbogacanie zasobu słownictwa
  • Rozwijanie sprawności manualnych, kreatywności i pomysłowości
  • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

  TYDZIEŃ IV Witamy Panią Jesień
  • Udział w uroczystości Dnia Przedszkola
  • Powitanie kalendarzowej jesieni – zabawy muzyczne w grupie
  • Rozbudzanie zainteresowania jesienną przyrodą
  • Poznawanie zmian w przyrodzie związanych z nadejściem jesieni
  • Poznawanie jesiennych darów przyrody i gromadzenie ich w Kąciku Przyrody
  • Dostrzeganie walorów estetycznych przyrody
  • Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej
  • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania prostych rytmów w układzie elementów
  • Zapoznawanie z nazwami pór roku
  • Podejmowanie prób liczenia, osłuchiwanie się z liczebnikami głównymi
  • Doskonalenie umiejętności nazywania kolorów
  • Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
  • Ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej wyrazów

  TYDZIEŃ V Jestem dzielny – samodzielny
  • Ustalenie zasad kodeksu grupowego i przedstawienie go w formie obrazkowej
  • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad
  • Nauka na pamięć fragmentu wiersza I. Suchorzewskiej „Mam trzy lata”
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługi
  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni
  • Poznawanie zasad liczenia
  • Poznawanie kształtów i nazw podstawowych figur geometrycznych
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
  • Rozwijanie umiejętności wokalnych
  • Rozwijanie wyobraźni muzycznej i ruchowej
  • Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki
  • Usprawnianie aparatu mowy - ćwiczenia logopedyczne, oddechowe