Grupa VI Misie

Liczba odwiedzających: 1103
Wychowawcy grupy:

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

  Adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.pl  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

  TYDZIEŃ I Wiosenne powroty
  • nazywanie ptaków powracających do nas wiosną,
  • poznanie budowy ptaka na przykładzie szpaka,
  • zdobywanie informacji o życiu i zdolnościach ptaków – wykorzystanie filmu edukacyjnego,
  • formułowanie dłuższych, kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat ptaków,
  • próby samodzielnego czytania napisów pod ilustracjami ptaków,
  • prowadzenie ćwiczeń z zakresu syntezy i analizy głoskowej wyrazów,
  • wprowadzenie litery „f”, małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
  • kreślenie poznanych liter po śladzie i samodzielnie,
  • czytanie sylab, wyrazów i zdań według indywidualnych możliwości dzieci,
  • układanie działań do podanych zadań, przeliczanie na liczmanach lub w pamięci, zapisywanie obliczeń i prawidłowe wskazanie wyniku działania,
  • rozwijanie sprawności fizycznej,
  • poznanie sposobów dbania o swoje zdrowie i życie,
  • włączenie się w Obchody Światowego Dnia Zdrowia i Służby Ochrony Zdrowia,
  • ukazanie roli i znaczenia służby zdrowia w naszym życiu,
  • poznanie zawodów pomagających w utrzymaniu i przywracaniu zdrowia - geriatra i fizjoterapeuta,
  • rozwijanie zdolności wokalnych, poczucia rytmu i pamięci słuchowo – ruchowej.

  TYDZIEŃ II Wiosna na wsi
  • wprowadzenie litery „ż” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazów: Żaneta i żaba,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego, wskazanie pozycji głosek, zabawy słowotwórcze,
  • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską,
  • rozpoznawanie liter, próby czytania krótkich tekstów,
  • kreślenie liter po śladzie i samodzielnie zgodnie ze wskazanym kierunkiem ruchu,
  • zabawy z okazji obchodów świąt nietypowych: Dnia czekolady, Dnia patrzenia w niebo,
  • rozpoznanie i nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
  • poprawne nazywanie domów zwierząt hodowanych na wsi,
  • przyporządkowanie rodzaju spożywanego przez nie pokarm,
  • rozpoznanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka i naśladowanie ich, nazywanie dorosłych zwierząt i ich młodych
  • dostrzeganie znaczenia zwierząt hodowlanych w życiu człowieka
  • poprawne używanie liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym; rozwiązywanie prostych zdań matematycznych, prawidłowe układanie do nich działań z użyciem znaków +, -, =,
  • rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami i krokami,
  • rozumienie stałości miary,
  • ćwiczenia ortofoniczne usprawniające aparat mowy (naśladowanie głosów zwierząt),
  • rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie precyzji ruchu ręki, nabywanie umiejętności planowania pracy i dobierania potrzebnych materiałów do wykonania prac plastycznych i technicznych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, 
  • rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu,
  • doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych zgodnie ze wskazanym rytmem,
  • nabywanie doświadczeń teatralnych i umiejętności wchodzenia w role,
  • zapoznanie z różnymi sposobami usprawniania i korygowania dysfunkcji (gimnastyka w wodzie, hipoterapia, dogoterapia, alpakoterapia, muzykoterapia, chromoterapia),
  • zapoznanie dzieci z możliwościami poprawiania zdrowia w niekonwencjonalny sposób z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów.

  TYDZIEŃ III Dbamy o przyrodę
  • realizacja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
  • rozwijanie wiadomości na temat roli zwierząt w przyrodzie,
  • rozbudzanie świadomości konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,
  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • wprowadzenie litery h,H,
  • rozwijanie zainteresowań światem liter, podejmowanie prób samodzielnego tworzenia (pisania) sylab, wyrazów, zdań z poznanych liter,
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i liczenia,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów i wyodrębniania ich części wspólnych,
  • udział w zabawach badawczych sprzyjających poznaniu zasobów naturalnych: powietrza, wody, energii; ich cech, sposobów wykorzystania i konieczności ich oszczędzania i ochrony,
  • poznawanie modeli monet i banknotów o niskich nominałach, porównywanie ich wartości,
  • dostrzeganie wpływu zachowań ekologicznych na oszczędzanie pieniędzy,
  • rozwijanie świadomości o tym, jak nie marnować jedzenia,
  • wykorzystanie materiałów odpadowych do pracy plastycznej,
  • rozwijanie sprawności ciała poprzez różne formy aktywności fizycznej,
  • umuzykalnianie dzieci, nabywanie umiejętności gry na eko - instrumentach, kształtowanie słuchu muzycznego,
  • udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi i Dnia Książki,
  • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia - tworzenie książki – legendy ”O orle Chotusiu”,
  • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie znajomości zawodów związanych z procesem powstawania książek (autor, ilustrator, wydawca, redaktor, tłumacz, drukarz),
  • realizacja projektu „ Piękna nasza Polska cała”.

  TYDZIEŃ IV Polska – moja Ojczyzna
  • realizacja Rocznego Planu „Moja mała ojczyzna”,
  • budowanie poczucia przynależności narodowej - gromadzenie szerszych informacji na temat, Polski (położenia na kontynencie Europejskim), kształtów granic na mapie, zróżnicowanego ukształtowania terenu znanych dzieciom miast (Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk) i największych rzek (Wisła, Odra) - oswajanie z mapą.
  • dostrzeganie charakterystycznych cech wybranych regionów (krajobraz górski, nadmorski, nizinny, mazurski),
  • poznanie wybranych faktów z historii Polski poprzez literaturę dziecięcą - bajki, legendy, poznanie historii powstania Warszawy,
  • znajomość charakterystycznych dla Warszawy symboli i ich znaczenia,
  • uświadamianie znaczenia pojęcia - stolica
  • kształtowanie pojęcia mierzenia objętości, stałości objętości, poznanie miary płynów,
  • gromadzenie informacji na temat Europy i Unii Europejskiej (mapa, flaga, hymn),
  • zdobywanie wiadomości na temat najbliższych sąsiadów Polski,
  • nabywanie nowych doświadczeń plastycznych - wypełnianie konturów mapy Polski plasteliną,
  • uczestniczenie w zabawach umuzykalniających, tanecznych i wokalnych,
  • odtwarzanie prostych kroków i układów tańca narodowego – Poloneza,
  • uczestniczenie w zabawach badawczo - przyrodniczych z okazji Dnia Drzewa - obserwowanie i rozpoznawanie drzew w najbliższej okolicy nazywanie drzew po liściach,
  • dostrzeganie różnic w kształcie poszczególnych gatunków drzew, kształtowanie wiadomości przyrodniczych nt. budowy drzewa,
  • kształtowanie świadomości, jakie znaczenie dla przyrody i człowieka mają drzewa.  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tydzień 3
  • Grandparent’s Day – poznajemy dziadka i babcię.
  • Nauka piosenki „Grandma, grandpa”.
  • Opis babci i dziadka.
  • Utrwalenie słownictwa - metoda TPR.

  Tydzień 4
  • 4 season – poznajemy pory roku
  • Weather – pogoda zimą.
  • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem poznanych piosenek – reagowanie na polecenia.