Grupa Jeżyki

Liczba odwiedzających: 4603

Wychowawcy grupy:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. Muzyka maluje świat.
 2. Jedziemy na wieś.
 3. Dbamy o naszą planetę
 4. Nasza ojczyzna.
 5. Tutaj mieszkam.

Zadania:

 • wyrażanie przeżyć i nastrojów związanych z treścią utworów muzycznych;
 • kształcenie wrażliwości dziecka poprzez kontakt ze sztuką, wyrażanie różnych form ekspresji twórczej;
 • zapoznania z zawodem kompozytora;
 • rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw muzycznych;
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej;
 • poznanie nazw zwierząt hodowlanych w gospodarstwie oraz nazw ich domów;
 • poznanie korzyści z ich hodowli dla człowieka;
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania zwierząt z wiejskiego podwórka od zwierząt dzikich i leśnych;
 • poznanie ciężkiej pracy rolnika i maszyn z których korzysta w pracy w polu.
 • posługuje się pojęciem: za, przed, obok, na;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, grożących życiu ludzi spowodowanych dewastacją  najbliższego środowiska przyrodniczego;
 • zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w Ogólnoświatowym Dniu Sprzątania Świata i rozumienie znaczenia tej akcji dla Życia na Ziemi;
 • wdrażanie do dbania o Ziemię na co dzień poprzez oszczędzanie wody, papieru,prądu, segregację śmieci, -używanie toreb wielokrotnego użytku;
 • zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego;
 • przypomnienie symboli narodowych Polski: godła, flagi, hymnu państwowego;
 • kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych;
 • budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej;
 • rozbudzanie zainteresowania i obserwacja najbliższej okolicy;
 • zapoznanie z historią regionu, pomnikami;
 • uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo - skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw;
 • kształtowanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie;
 • rozwijanie pamięci i poczucia rytmu w tracie zabaw muzyczno-ruchowych;
 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych;
 • doskonalenie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych;